Przejdź do stopki

Sekretarz Miasta

Treść

 

Sekretarz Miasta

mgr Bożena Cała

 

Sekretarz Miasta zajmuje się organizacją Urzędu Miasta.

 

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

 1. nadzór i opracowywanie projektów przepisów regulujących zasady organizacji i pracy Urzędu Miasta,
 2. zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania Urzędu Miasta oraz organizowanie jego pracy,
 3. inicjowanie działań zmierzających do utrzymania właściwego poziomu dyscypliny pracy lub usprawniania pracy,
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami i funduszem płac,
 5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu Miasta,
 6. prowadzenie spraw miasta w zakresie powierzonym przez Burmistrza Miasta,
 7. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami oraz nadzorowanie prac obsługi Rady Miasta,
 8. koordynowanie spraw związanych z wyborami i organizacją referendów,
 9. organizowanie współpracy miasta z zagranicą, sąsiednimi gminami, związkami gmin, organizacjami społecznymi i sejmikiem samorządowym,
 10. analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji,
 11. wnioskowanie w sprawach nadawania odznaczeń państwowych,
 12. zapewnienie należytej obsługi stron,
 13. nadzór nad zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Urzędu Miasta,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy /art.951 Kodeksu 10 Cywilnego/,
 15. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,
 16. sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych mu referatów,
 17. organizacja przyjmowania, ewidencji i załatwiania skarg i wniosków,
 18. koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach, porozumieniach międzygminnych oraz spółkach prawa handlowego, stowarzyszeniach itp.
 19. prowadzenie spraw związanych z promocją miasta.

275270