Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta Imielin

Treść

Burmistrz Miasta Imielin

mgr Krzysztof Hajduczek

 

Burmistrz Miasta:

 1. jest organem wykonawczym miasta Imielin,
 2. wykonuje zadania miasta określone ustawą o samorządzie gminnym, statutem miasta Imielin oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 3. reprezentuje miasto i Urząd Miasta na zewnątrz,
 4. jest kierownikiem Urzędu Miasta w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 5. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 6. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 8. jest szefem obrony cywilnej w mieście, który w szczególności :
  • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
  • koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta,
  • realizuje zadania odnośnie zarządzenia kryzysowego w mieście.
 9. jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 10. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :

  a) Zastępcy Burmistrza Miasta,

  b) Sekretarza Miasta,

  c) Skarbnika Miasta,

  d) Kancelarii tajnej,

  e) Wewnętrznej kontroli finansowej,

  f) Ochrony środowiska.

 11. wydaje przepisy w sprawach niecierpiących zwłoki.

 12. wykonuje czynności zastrzeżone dla Burmistrza w przepisach szczególnych,

 13. zapewnia dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnej, ochronę danych osobowych,

 14. sprawuje nadzór nad działalnością podległych mu referatów.

 

275386