Przejdź do stopki

Skarbnik Miasta

Treść

 

Skarbnik Miasta

mgr Katarzyna Lamik

 

Skarbnik Miasta zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi miasta oraz obsługą finansowo-księgową miasta i Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

 

Do zadań Skarbnika Miasta, należy w szczególności:

  1. bezpośrednie kierowanie i nadzór nad pracą referatu finansowo-budżetowego,
  2. organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji,
  3. organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
  4. kierowanie rachunkowością budżetu miasta i Urzędu Miasta,
  5. kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań,
  6. opracowywanie analiz gospodarki finansowej miasta oraz wynikających z nich wniosków,
  7. przygotowywanie projektu budżetu miasta i aktów prawnych związanych z jego realizacją,
  8. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami w zakresie swojego działania,
  9. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,
  10. przedstawianie Burmistrzowi Miasta wniosku dotyczącego upoważnienia osoby do prowadzenia spraw gospodarki finansowej na czas nieobecności Skarbnika.

212445