Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 29 marca 2023 roku

Imielin, dnia 22 marca 2023 roku. Rada Miasta Imielin  RM.0002.53.2023   O G Ł O S Z E N I E    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40) zwołuję na dzień 29 marca 2023 r...

Oferty pracy - Urząd Miasta Imielin

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Inspektor w Referacie Organizacyjnym 01.02.2023 r. 17.02.2023 r.   wynik Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 30.01.2023 r. 20.02.2023 r.   wynik Podinspektor w Referaci...

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2023 r. do 6 kwietnia 20...

Dyżur Radnych w dniu 13 marca 2023 r.

Informujemy, że dnia 13 marca 2023 roku w sali Nr 21 Urzędu Miasta Imielin (I piętro) w godzinach od 16:00 do 17:00, odbędzie się dyżur Radnych Rady Miasta Imielin....

Wykaz wszystkich miejscowych planów

Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Uchwała Rady Miasta Imielin Data uchwalenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 1.  M.p.z.p. terenu górniczego "Imielin" w Imielinie Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach &...

Wykaz obowiązujących miejscowych planów

l.p.   Nazwa planu Uchwała Rady Miasta Imielin Rysunek planu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   1   Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej X/46/2003 z 26.09.2003r. rysunek planu  ...

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, przy ul. Kolejowej oznaczonej jako działka nr 1291/70 o powierzchni 902 m2

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin...

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, przy ul. Kolejowej oznaczonej jako działka nr 1293/70 o powierzchni 893 m2

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin...

131501