Przejdź do stopki

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Treść

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Miasta Imielin w celu ich ponownego wykorzystywania:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin (http://bip.imielin.pl);
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin (np. zamieszczona na stronie internetowej ( www.imielin.pl);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Imielin:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Imielin nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Urząd Miasta Imielin",
 • wskazania daty pozyskanej informacji,
 • wskazania daty wytworzenia informacji przez Urząd Miasta Imielin,
 • przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy od Urzędu Miasta Imielin, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek: 

Miasto Imielin określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Zasady odpowiedzialności Miasta Imielin:

Miasto Imielin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Miasto Imielin nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Imielin.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Miasto Imielin zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości l ub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych  z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 

 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo 
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 Wniosek można złożyć w formie:

 1. dokumentu papierowego
  • złożenie wniosku w Sekretariacie Urzędu (pokój 23) w godzinach pracy urzędu
  • przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

   Urząd Miasta Imielin
   ul. Imielińska 81
   41-407 Imielin
    
 2. dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony w tym terminie to poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia i podamy nowy termin udzielenia odpowiedzi (jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Informacja o czynnikach jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
 
Miasto Imielin może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).


Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty: 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie  14 dni  od dnia otrzymania oferty, złożyć  sprzeciw  z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Miasto Imelin, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
 
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, a także od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat przysługuje  odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Miasto Imielin uzyskało dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

275386