Przejdź do stopki

Zmiany w decyzjach podatkowych związane z modernizacją gruntów i budynków na terenie miasta

Treść

Starosta Bieruńsko-Lędziński w czerwcu br. przeprowadził prace nad modernizacją - aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Modernizacją objęto aktualizację danych dotyczących działek, w tym ich granic, powierzchni i klasoużytków, a także aktualizację danych dotyczących budynków i lokali.  

W wyniku modernizacji ewidencji nastąpiły zmiany powierzchni i klasoużytków działek oraz zostały naniesione lub wykreślone budynki znajdujące się na działkach. W związku z powyższym Referat Finansowo – Budżetowy Urzędu Miasta będzie wzywał podatników do złożenia korekt dotyczących zmiany powierzchni lub klasoużytku działek  oraz do złożenia wyjaśnień co do istnienia budynków. Do wezwań zostaną załączone druki, które należy wypełnić, podpisać oraz złożyć w podanym w wezwaniu terminie.

Zmiany dokonane modernizacją prowadzą do zmiany wymiary podatku: w jednych przypadkach zwiększeniem podatku w innych zmniejszeniem w zależności od dokonanych zmian.

Należy również dodać że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są urzędowym i wiążącym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach podatkowych oraz są podstawą wymiaru podatków, organy nie mogą stosować innej podstawy wymiaru niż wynikająca z ewidencji dlatego też niezbędne jet podjęcie powyższych działań.

275295