Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

I N F O R M A C J A

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2022/2023 został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.
  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie.

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia    za dany rok szkolny,
  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,
  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 15, parter) w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34) telefon 32 22 54 134.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin

 mgr inż. Jan Chwiędacz

 

Imielin, 04 sierpnia 2023r.

Pliki do pobrania

Informacja o przetwarzaniu danych 546.09 KB

172679