Przejdź do stopki

Obwieszczenia

Treść

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Mysłowice zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C”.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Mysłowice zawiadamiające, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C”.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Imielin zawiadamiające, że wydano Decyzję Nr CP/ 1 /22 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na nieruchomości składającej się

z działki nr 188(dr), 1515/8(B), 1517/8(B), 1605/8(B), 1606/8(RV, RVI, PsVI) i 1894/8(RV, RVI, PsV, B) położonej przy ul. Biskupa Stanisława Adamskiego w Imielinie , ” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.1.2022 .

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 02.03.2022 r. zawiadamiające strony postępowania, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową” zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka . ” .

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Imielinie w rejonie ulic Rzemieślniczej oraz Przemysłowej na działkach nr 1000/304, 1001/304, 1002/304, 1005/304, 1006/304, 1007/304, 1012/304, 1013/304, 1016/304, 1018/304, 1033/304, 1113/304, 1115/304, 918/302, 922/302, 994/304, 996/304, 999/304, 1234/304, 1233/304, 982/253”.

55975