Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN INFORMUJE O OGŁOSZENIU

PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 3, przy ul. Rzemieślniczej oznaczonej jako działka nr 1230/349 o powierzchni 331 m2 oraz działka nr 1233/304 o powierzchni 26 m2, zapisane w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3210, symbol użytku: Ba.

 

Działka nr 1230/349 zapisana jest w księdze wieczystej KA1L/00049413/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2. W dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Imielin. Działy I-SP, III i IV wolne są od wpisów.

Działka nr 1233/304 zapisana jest w księdze wieczystej KA1L/00021621/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2. W dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Imielin. Działy I-SP i IV wolne są od wpisów. W dziele III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (służebność drogowa).

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w Imielinie przy ul. Rzemieślniczej. Działki posiadają nieregularny kształt, są płaskie, przerośnięte trawą. Uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna przebiegają w ul. Rzemieślniczej oraz ul. Nowozachęty. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej oraz tereny niezabudowane.

 

Działki nr 1230/349 oraz 1233/304 nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, zatwierdzonym Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XXIII/154/2016 z dnia 26 października 2016 r. przedmiotowy teren oznaczony jest jako teren aktywności gospodarczej.

Aktualnie Gmina prowadzi procedurę planistyczną mającą na celu uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Działki obecnie są przedmiotem umowy dzierżawy z przeznaczeniem na działalność składową i magazynową, która wygasa z dniem 18 czerwca 2022 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Aktualnie sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym podatku. W przypadku, gdy na dzień sprzedaży nieruchomości przeznaczone będą pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 4 200(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium – w pieniądzu – w terminie do 20 czerwca 2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Imielin: Bank PEKAO S.A.: 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium na działki nr 1230/349 i 1233/304 o łącznej pow. 357 m2 położone w Imielinie przy ul. Rzemieślniczej.”

Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Imielin.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu24 czrewca 2022 r. o godz. 1000 w sali 11 Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Imielin (II piętro, pokój 38) oraz pod numerami telefonu (32) 225 41 39 oraz 225 41 38, w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Imielin, a także na stronie internetowej www.imielin.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

68750