Przejdź do stopki

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Treść

Informacja o rejestrze instytucji kultury

oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Imielin, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.),  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury,

 dla których organizatorem jest Gmina Imielin:

 

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Imielin  prowadzi Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin,          tel. 32 22 54 134, 32 22 54 136; (pok.36)

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przeslany również w postaci dokumentu elektronicznego.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. z późn. zm.).

V.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

VII. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Imielin : 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484.

 

aktualizacja: wrzesień 2023r.

236619