Przejdź do stopki

Kadencja 2018-2023

Treść

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania

- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. ks. Ignacego Rembowskiego w Imielinie, z przeznaczeniem na ogród przydomowy

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2021 rok

- Projekt uchwały w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026

- Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

131501