Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

                                                            

                                                                           Imielin, dnia 17 czerwca 2024 roku

RM 0002.4.2024

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.609 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miasta Imielin zwołał w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11

w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 23 maja 2024 roku.

4) Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2024 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za 2023 rok.

7) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za 2023 rok.

8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

9) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2023 rok:

a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2023 rok,

b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2023 rok wraz z załącznikami,

c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,

e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2023 rok,

wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

10) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2023 rok,

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2023 rok,

c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.

11) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków – ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Aptecznej w Imielinie,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia w Imielinie,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Pokoju w Imielinie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w rejonie ulic Rubinowej i Dunikowskiego w Imielinie,

f) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Imielin.

12) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13) Interpelacje i zapytania Radnych.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Dariusz Kasperczyk

275298