Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść


Informuje się, że na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.), Komisarz Wyborczy w Katowicach I, Postanowieniem Nr 1481/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Imielin wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku oraz w głosowaniu ponownym, przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 roku, postanowił zwołać na dzień 7 maja 2024 roku na godzinę 16:00 w Urzędzie Miasta Imielin – Sala sesyjna, Sesję Rady Miasta Imielin w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miasta Imielin oraz Burmistrza Miasta Imielin. Postanowieniem tym również ustalił porządek Sesji, który przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Imielin.
  5. Wybór Przewodniczącego.
  6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego.
  7. Zakończenie obrad Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 

Lista Linków

275351