Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 24 maja 2023 roku.

Rada Miasta Imielin
RM.0002.55.2023

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 31 maja 2023 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Przedstawienie Raportu o stanie miasta Imielin za rok 2022.

6) Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2022.

7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

8) Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2022 rok.

a) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2022 rok,

b) Rozpatrzenie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2022 rok wraz z załącznikami,

c) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,

e) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2022 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2022 rok, wnoszonym przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

9) Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:

a) Wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Imielin za 2022 rok,

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2022 rok,

c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok, wnoszonym przez Komisję Rewizyjną.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin na lata 2021-2023”,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

265065