Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

  Imielin, dnia 17 kwietnia 2023 roku

Rada Miasta Imielin 

RM.0002.54.2023

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2023 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 marca 2023 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena realizacji programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok; informacja o realizacji programu w 2023 roku i planowanej realizacji programu w 2024 roku.

6) Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Imielin za 2022 rok.

7) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

8) Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2022 rok.

9) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie na 2023 rok.

10) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin.

11) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem

przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Imielin,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej w Imielinie, z przeznaczeniem na cele rolne,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Rzemieślniczej w Imielinie, z przeznaczeniem na

plac składowy dla jachtów i sprzętu szkutniczego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Imielinie przy ul. Michała Drzymały,

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.

12) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Imielin.

13) Projekt uchwały wnoszony przez Radnych Rady Miasta Imielin w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/176/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie

zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy bocznej drodze ul. Poniatowskiego z przeznaczeniem na cel publiczny.

14) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

15) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

16) Sprawy bieżące Rady Miasta.

17) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

265065