Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Rada Miasta Imielin

RM.0002.51.2023

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40) zwołuję na dzień 31 stycznia 2023 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku.

4) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 09 stycznia 2023 roku.

5) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2023 rok.

7) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2023 rok:

a) projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,

b) Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2023 rok,

c) Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2023 rok.

8) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2022 roku.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Imielin,

b) w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia

górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Imielin,

c) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Imielin,

d) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „Cisowiec”,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci

produktów żywnościowych,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027,

i) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.

10) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2022.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

112974