Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 23 listopada 2022 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.48.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm. ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miasta Imielin   z w o ł a ł  w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz zdalnie, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2022 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Imielin na lata 2023-2026”.

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie na lata 2023-2025,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego w Imielinie, z przeznaczeniem na ogród przydomowy oraz parking,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony

do 3 lat, nieruchomości położonej w rejonie Golcówki w Imielinie, z przeznaczeniem na cele rolne,

d) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Imielin,

e) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,

f) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Imielin,

g) uchylająca Uchwałę Nr XI/78/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin,

h) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Imielin,

i) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

k) w sprawie opłaty targowej,

l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026,

m) w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

7) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji THINK TANK-GENESIS POLONIAE z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Stanisława Wojciechowskiego.

8) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

9) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

10) Sprawy bieżące Rady Miasta.

11) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

101549