Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Imielin, dnia 21 września 2022 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.46.2022

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm. ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miasta Imielin z w o ł a ł w dniu 28 września 2022 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz zdalnie, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – program współpracy na 2023 rok.

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/277/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca

2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych

nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony

do 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie

z przeznaczeniem na terenowy tor rowerowy,

c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na czas oznaczony do

3 lat, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą położoną przy ul. Wyzwolenia 71 d-m

oraz przy ulicach: Maratońskiej, Zachęty, Satelickiej, Wandy, Ściegiennego, Orlej,

Kruczej, Jastrzębiej i Podmiejskiej w Imielinie,

d) w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie

miasta Imielin na lata 2021-2023",

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026,

f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

7) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

8) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

9) Sprawy bieżące Rady Miasta.

10) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

86195