Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 22 czerwca 2022 roku

Rada Miasta Imielin

RM.0002.44.2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.), Przewodniczący Rady Miasta Imielin zwołał w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2022 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej miasta Imielin.

6) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

7) Działalność SP ZOZ w Imielinie:

a) ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

b) sprawozdanie finansowe SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2021 rok, podjęcie

uchwały wnoszonej przez Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Imielinie za 2021 rok,

8) Sport w mieście.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Imielin dla obszaru „Cisowiec”,

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty,

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej-Północ,

d) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w granicach

administracyjnych Miasta Imielin,

e) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny

2022/2023,

f) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w latach 2022-2026,

g) w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. „Zarządzanie

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich

w granicach administracyjnych Gminy Imielin”,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026,

i) w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

68741