Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.42.2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.), Przewodniczący Rady Miasta Imielin z w o ł a ł w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2022 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji programu w 2022 roku.

6) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

7) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Imielin.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Satelickiej w Imielinie, z przeznaczeniem na cele rolne,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 5914S, ul. Brata Alberta w Imielinie w km 4+250",

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonych przy ulicy Imielińskiej 87 w Imielinie,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonych przy ulicy Imielińskiej 87 lokal nr 4 w Imielinie.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

265060