Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 19 stycznia 2022 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.39.2022

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm. ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm. )

 

z w o ł u j ę:

 

w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz zdalnie, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 20 grudnia 2021 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2022 rok.

6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2022 rok:

a) projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,

b) Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2022 rok,

c) Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2022 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2021 roku.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonych przy ul. Imielińskiej 77 w Imielinie,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonych przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Imielińskiej 87 w Imielinie,

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej

5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie”,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Kamiennej w Imielinie, z przeznaczeniem na

parking,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy ks. Ignacego Rembowskiego w Imielinie,

z przeznaczeniem na cele rolne.

9) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2021.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

 

55973