Przejdź do stopki

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

Treść

Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 27 stycznia 2021 roku

Miesiąc

Tematy posiedzenia

STYCZEŃ

1. Plan pracy Komisji na 2021 rok.

LUTY

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2020 roku.
 2. Kultura w mieście:
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2020 rok;
  • Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2021 rok.

MARZEC

 1. Przyjęcie Sprawozdań z:
  • realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2020 rok,
  • realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,
  • realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok,
  • realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie za 2020 rok,
  • działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2020 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 3. Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie na 2021 rok.

KWIECIEŃ

 1. Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymiza 2020 rokoraz informacja na temat planowanej realizacji Programuw 2021 roku.

MAJ

 1. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.

CZERWIEC

 1. Stan opieki zdrowotnej:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
  • Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  • Zdrowotnej w Imielinie za 2020 rok.
  • Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
  • Działalność SPZOZ w Imielinie.
  • Informacja na temat działań związanych ze zwalczaniem COVID 19.
 2. Sport w mieście.

LIPIEC

 1. Wizja w terenie – zaawansowanie inwestycji pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Brata Alberta w Imielinie”.

WRZESIEŃ

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 2. Bezpieczeństwo w mieście.

PAŹDZIERNIK

 1. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

LISTOPAD

 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 2. Promocja miasta.

GRUDZIEŃ

 1. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok.
 2. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 roku.

275354