Przejdź do stopki

Plan pracy Rady Miasta Imielin

Treść

Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 27 stycznia 2021 roku

Miesiąc

Tematy posiedzenia

STYCZEŃ

 1. Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2021 rok.
 2. Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2021 rok.
 3. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin podjętych w 2020 roku.

LUTY

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2020 roku.
 2. Kultura w mieście:
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2020 rok;
  • Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2021 rok.
 3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok.

MARZEC

 1. Przyjęcie Sprawozdań z:
  • realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2020 rok,
  • realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,
  • realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok,
  • realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie za 2020 rok,
  • działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2020 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 3. Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie na 2021 rok.

KWIECIEŃ

 1. Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi  za 2020 rok  oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu  w 2021roku.
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.

MAJ

 

 1. Debata  nad Raportem o stanie miasta Imielin.
 2. Wotum zaufania  dla Burmistrza Miasta Imielin.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2020 rok.
 4. Informacja o stanie mienia.
 5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin.

CZERWIEC

 1. Stan opieki zdrowotnej:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
  • Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2020rok.
  • Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
  • Działalność SP ZOZ w Imielinie.
 2. Sport w mieście. 

SIERPIEŃ

 1. Sprawozdanie  z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.

WRZESIEŃ

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2021 roku.

PAŹDZIERNIK

 1. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Podatki i opłaty lokalne.

 

LISTOPAD

 

 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Imielin w latach 2011-2020.
 3. Promocja miasta.

GRUDZIEŃ

 1. Budżet miasta Imielin na 2022 rok.
 2. Podsumowanie pracy komisji za 2021 rok.

253103