Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Imielin, dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.65.2024

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn. zm.) i § 18 pkt 3 Statutu Miasta Imielin (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2012 roku, poz. 2168 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 04 października 2018 roku, poz. 6064) na wniosek Burmistrza Miasta Imielin z w o ł u j ę w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 21 marca 2024 roku 

4) Ocena zasobów pomocy społecznej.

5) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta: 

  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/444/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 21 marca
     2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację
     Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin,

   b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028,

   c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.

6) Sprawy bieżące Rady Miasta.

7) Zamknięcie Sesji. 

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

252150