MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin z 15 czerwca 2020r. w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

data publikacji:  16-06-2020 | 15:58
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2020 | 09:51
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

 

Burmistrz Miasta Imielin, jako Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie miasta Imielin w roku 2020.

 

Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,

  2. zamieszkiwać na terenie miasta Imielin,

  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych;

  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

 3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

  1. zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):

   1. imienia (imion) i nazwiska

   2. daty urodzenia

   3. adresu zamieszkania

   4. numeru telefonu

   5. adresu e-mail

  2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (co najmniej średnie),

  3. oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

  Gminne Biuro Spisowe - Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin.

  w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

  Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

 5. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 6. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym- Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, p. nr 31 – nr tel. 32 22 54 121.

Imielin, dn. 15.06.2020 r.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

 

 

do pobrania :

 

Zał. 1 zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego - wersja edytowalna

          zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego - wersja pdf

Zał. 2 klauzula informacyjna RODO