MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020

data publikacji:  20-02-2020 | 21:31
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2020 | 19:43
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - wybory w dniu 28 czerwca 2020 r.

 

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020- II TURA

ważne terminy:

Data wykonania czynności Liczba dni przed dniem głosowania Treść czynności
do 29 czerwca 2020 r. 13 zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do 30 czerwca 2020 r 12 zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
do 3 lipca 9 składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 7 lipca 2020 r. 9

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

-zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lubizolacji w warunkach domowych;

-przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;

-doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

o 9 lipca 2020 r 3

-zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

-zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do 10 lipca 2020 r 2

-składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);

-zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;

-składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA IMIELIN z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

 

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020- I TURA

 

Postanowienie Nr 265/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z 15 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Imielin.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA IMIELIN z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

Informacje PWK

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Informacja wyborcza ( kalendarz wyborczy)  :

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Ważne terminy:

 

do 16 czerwca                 

zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;

 

do 19 czerwca

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

do 23 czerwca

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

 

do 26 czerwca

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia  e-usługi związane z wyborami na portalu GOV.pl.
 
Aby zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet wystarczy profil zaufany lub e-dowód.:
 
  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  •  

  Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej

 

 

 

 

 Wiadomości archiwlane


 

 

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

 

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

 

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

 

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 


https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-roku

 

 


 

 

 

INFORMACJA  o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Imielinie, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r.  postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 184)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczegow Katowicach I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w mieście Imielin

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

Informacja dla Komitetów Wyborczych:

INFORMACJA  o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Imielinie, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r.  postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 184)

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca powołania w mieście Imielin obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH

do pobrania w pliku poniżej

Informacja o sposobach dokonywania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

w okresie ograniczenia zakresu przyjmowania interesantów w Urzedzie miasta imilien

 

 


 

Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w przypadku wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. istnieje możliwość  do samodzielnego zgłaszania się  do obwodowych komisji wyborczych tzw. uzupełnienie składu  przez Komisarza  Wyborczego.

Zgłoszenia  należy dokonać na  druku ( jak w załączeniu) poprzez czytelne wypełnienie  strony nr 2 druku i złożenie  druku  w Urzędzie Miasta Imielin w  pok. 22 ,  25 (I piętro) oraz pok. 15  parter w  godzinach  pracy urzędu do dnia 10 kwietnia br. ( decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Bożena  Cała

Sekretarz Miasta  Imielin

 

 

do pobrania

zgłoszenie indywidulane do obwodowej komisji wyborczej

 


 

 

Informacje dla wyborców :

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej