MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Sargany".

data publikacji:  09-09-2019 | 15:31
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2019 | 15:45
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 6 września 2019 r. do 4 października 2019 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 września 2019 r. do 4 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin, w sali nr 38 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin, w sali nr 11.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Imielin z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

 

  

 

 

do pobrania :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Tekst planu

3. Załacznik graficzny

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko :

1. Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

2. Załacznik graficzny do prognozy

3. wskazanie obszarów z możliwością urbanizacji

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

 

Formularz zgłaszania uwag do planu miejscowego:

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego

Uwagi do sporządzanego planu miejscowego - pdf