MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Informacja Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie stypendiów naukowych w roku szkolnym 2019/2020.

data publikacji:  28-08-2019 | 15:29
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2019 | 16:33
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

I N F O R M A C J A

 

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2018/2019

został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,

  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS Urzędu Miasta Imielin ul.Imielinska 81 (pok. 34, lub 36) telefon 032 22 54 134, 032 22 54 136.

 

Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz
  

 

  

Imielin, 26 sierpnia 2019 roku

  

Plik do pobrania :

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja edytowalna.

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja* pdf

 

 

Uchwały Rady Miasta :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin