MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2

data publikacji:  19-03-2019 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  19-03-2019 | 15:03
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

 

Projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie  wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19 marca 2019 roku, a zakończenia na dzień 25 marca 2019 roku.

 

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Imielin w formie elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl , lub na piśmie, które należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 23, I piętro)

 

do pobrania:

 

Zarządzenie Nr BM.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie  wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.