MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i

data publikacji:  18-03-2019 | 18:40
data ostatniej modyfikacji:  19-03-2019 | 14:40
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 marca 2019 roku, a zakończenia na dzień 25 marca 2019 roku.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Imielin w formie elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl , lub na piśmie, które należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 23, I piętro)

 

do pobrania

Zarządzenie Nr BM.0050.13.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin