MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

data publikacji:  22-08-2018 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  22-08-2018 | 13:22
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin

do konsultowania :

 

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem  przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.

 

 

Konsultacje rozpoczynają się 22 sierpnia  i potrwają do 28 sierpnia 2018 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

 

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 222 sierpnia do 28 sierpnia  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do  Referatu EZKS (pok 34)  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

 

do pobrania :

 

Zarządzenie nr BM.0050.43.2018 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie:przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.


Projekt Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie:przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.