MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Wybory samorządowe 2018

data publikacji:  12-04-2018 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2018 | 15:44
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Wybory Samorządowe 2018 rok:

 

 

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Katowicach I o wynikach wyborów:

Wybory Burmistrzów I tura

Wybory Do Rady Miasta

 

 

wzory dokumentów :

 

Wzór_zaswiadczenia_dla_obserwatora_spolecznego

 

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA

 


INFORMACJE I OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA:

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miasta Imielin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Imielin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 2 października 2018 r. o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Imielin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miasta Imielin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata  na Burmistrza Miasta Imielin


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W IMIELINIE z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Imielin.

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 27 września 2018 r., o przyznanych numerach kandydatów na radnych.

 

OBWIESZCZENIE  Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 27 września 2018 r.: wezwanie komitetów wyborczych do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza  Miasta Imielin .

 

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 27 września 2018 roku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach z 24.09.2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 września 2018 roku o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 19 września 2018 roku o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie


OBWIESZCZENIE  Miejskiej  Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia  19 września 2018 r. w sprawie  wzywania komitetów wyborcyche do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Imielin

 

Sprawdzenie spisów wyborców

Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu Wyborczego spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 1 do 15 października 2018 r.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.
Spis wyborców jest udostępniany w Referacie Spraw Obywatelskich (I piętro pok. 26) w godzinach pracy Urzędu tj.
    • poniedziałek od 7.30 do 17.00,
    • wtorek – czwartek od  7.30 do 15.30,
    • piątek – od 7.30 do 14.00.

 


 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011r Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.


Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.


Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek  należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2018r. 


Do wniosku należy dołączyć:
1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej (wzór dołączony do informacji);
2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 pażdziernika 2018 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 

do pobrania:

 

wzór wniosku - pełnomocnictwo

 

wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

  

Dyżury  dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza miasta Miejska Komisja Wyborcza w Imielinie będzie pełnić w następujących terminach:

 


 

Lp.

 

Data

 

Godziny dyżurów

 

1.

 

12 września (środa)

 

14.30 – 16.00

 

2.

 

13 września (czwartek)

 

14.00 – 18.00

 

3.

 

14 września (piątek)

 

10.00 – 14.00

 

4.

 

15 września (sobota)

 

9.00 – 13.00

 

5.

 

17 września (poniedziałek)

 

16.00 – 24.00

 

6.

 

19 września (środa)

 

14.00 - 16.00

 

7.

 

21 września (piątek)

 

9.00 – 11.00

 

8.

 

24 września (poniedziałek)

 

16.00 – 18.00

 

9.

 

26 września (środa)

 

19.00 – 24.00

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie mieści się w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, pokój nr 12 (parter), tel. 32 22 54 131.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 roku o składzie , siedzibie i terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie.

 

 

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Imielinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 przydatne dokumenty i informacje dotyczace wyborów:

 

Uchwała PKW z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 

Uchwała PKW z dnia 3 września 2018r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych:

 

 

Uchwała PKW z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

 

 

Uchwała PKW z 27.08.2018 r. w sprawie przekazywania danych o frekwencji

 

Uchwała PKW z 27.08.2018 r. - Załącznik

 

 

Uchwała z 23.08.2018 r. w sprawie informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

 

Uchwała z 23.08.2018 r. - Załącznik nr 1

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 2

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 3

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 4

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 5

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 6

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 7

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 8

Uchwała z 23.08.2018 r. Załącznik nr 9-1

  

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Bieruniu w wyborach do Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27 sierpnia 2018 roku, wykaz miejsc na terenie miasta Imielin, na których zlokalizowane są tablice, gabloty, lub słupy ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.45.2018 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22.08.2018 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wraz z 4 załącznikami

 

 

INFORMACJA  o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach  wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załącznik nr 1 : Zgłoszenie Kandydata

Załącznik nr 2 : OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Załącznik nr 3 : OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

Załącznik nr 4 : INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

 

Kodeks Wyborczy - tekst jednolity, po zmianach z dnia 31 stycznia 2018 r.   

 

 

Linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów:

 

 

 INFORMACJA

Podaje się do publicznej wiadomości treść

Uchwały Nr XLII/261/2018 Rady Miasta Imielin

w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania.

z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

 

Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Miasta Imielin w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania 

 


 

 

 INFORMACJA

Podaje się do publicznej wiadomości treść

Uchwały Nr XLI/258/2018 Rady Miasta Imielin

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie podziału miasta Imielin na okregi wyborcze

Imielin, dnia 12 kwietnia 2018 roku.

 

Uchwała Nr XLI/258/2018 Rady Miasta Imielin  z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Imielin na okręgi wyborcze.

 

 dodatkowe informacje: