MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis_

data publikacji:  21-02-2018 | 18:19
data ostatniej modyfikacji:  22-08-2018 | 13:01
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

 

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Konsultacje rozpoczynają się 20 lutego  i potrwają do 27 lutego 2018 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

 

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 20 lutego do 27 lutego  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu Finansowo-Budżetowego ( pokój 14)  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

 

do pobrania :

 

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2018  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 

 

Projekt  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

WYNIKI KONSULTACJI

 

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.