MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

data publikacji:  21-11-2017 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  21-11-2017 | 13:24
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 Imielin, 21 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

 

Konsultacje rozpoczynają się 21 listopada i potrwają do 28 listopada 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz  Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. U. woj. śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011r.)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 13 listopada do 24 listopada  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu EZKS ( pokój 34 II piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.50.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XIX/110/2012 RADY MIASTA IMIELIN Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU W SPRAWIE NADANIA STATUTU PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE.