MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" » Obwieszczenia i zawiadomienia

data publikacji:  24-10-2017 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  05-06-2020 | 12:24
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Obwieszczenia i zawiadomienia w sprawie przedsięwzięcia pn. : "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2020, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2018.KN.229, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ"

 

 

Pismo znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.23, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 marca 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.24, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”


 

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.226 z dnia  12 lutego 2020  roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.20 o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ o nadaniu rygoru „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.18 o wydaniu postanowienia o umorzeniu post. zażaleniowego „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.19 o wydaniu postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.16 o niedopuszczalności wniosku o wstrzymanie wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.17 o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”


Zawiadomienie Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.223 z dnia  6 grudnia 2019 roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od RDOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”

 

 

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.78, w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin-Północ".

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ ZOO.420.145.2018.KN.213 z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.209 z  dnia 9 kwietnia 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.73 z 1 marca 2019 r. o wydaniu postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.145.2018.KN.203 o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od DUŚ w sprawie "Wydobywanie wegla kamiennego ze złoża Imielin Północ" .

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż :na wniosek Gminy Imielin, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :" przebudowa napowietrznej linii SN zlokalizowanej w obrębie działek nr 1212/39, 1238/42, 1237/42 i 1264/44 położonych w rejonie ul. św.Br. Alberta w Imielinie .”

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.70 z dnia 22 października  2018 r. o przekazaniu akt sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ""

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z 2.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.64 z 27 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.59 z 23 lipca 2018 roku o udostępnieniu protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ". 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 maja 2018 r. znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.52  w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2018r,  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.49 w sprawie zawiadomienia o udziale społeczeństwa i wyznaczeniu sposobu i miejsca składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża  Imielin Północ.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.43 z 23 stycznia 2018r o przedłożeniu przez Inwestora III uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.34 z dnia 6 grudnia 2017r. o ponownym wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego za złoża "Imielin Północ".

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.32 z dnia 1 grudnia 2017r o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania w części, w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ''Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ" 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.27 z dnia 15 listopada 2017r o przedłożeniu 10 listopada 2017r przez inwestora II uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ". 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.20 z dnia 17 października 2017r dotyczące wezwania do uzupełnienia raportu i złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.22 z dnia 17 października 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia "Zielony Imielin" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".