MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ"

data publikacji:  24-10-2017 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2021 | 12:35
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Informacje dotyczące  Przedsięwzięcia pn.   "EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN PÓŁNOC“

Materiały do pobrania

 


 

Obwieszczenia i zawiadomienia

 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn akt IV SA/Wa 552/20 z dnia 8 stycznia 2021 roku w przedmiocie Uchylenia Postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, utrzymującego w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ".

 

 Petycja Katowickiego Koła Partii Zieloni w związku z planowaną inwestycją pn.: Wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Imielin – Północ”.

 

Uchwała NR XI/81/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko