MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

data publikacji:  23-10-2017 | 17:15
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2017 | 17:19
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Konsultacje rozpoczynają się 23 października i potrwają do 27 października 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 23 października do 27 października  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin ( pokój 23 I piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.46.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA IMIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK