MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA IMIELIN.

data publikacji:  29-09-2017 | 19:48
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2017 | 18:29
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielina

 

Od  dnia 6 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielina.
 

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.40.2017 z dnia 28 września 2017r. Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.38.2017 z dnia 21 września 2017r.

 

Informacja dla mieszkańców Imielina

Pragniemy poinformować, że Miasto Imielin jest w trakcie przygotowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin . Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno - gospodarcze”.

Dzięki zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w postaci podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, podwyższona zostanie jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy.

Ponadto uchwalenie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Gminę . W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii i uwag do projektu przedmiotowego dokumentu.

Sposób przeprowadzenia głosowania:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego.

  • Formularze konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom w :
  • Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, przy głównym wejściu do budynku, w godzinach pracy; parter obok okienka kasowego oraz na stronie internetowej miasta www.imielin.pl

Wypełniony formularz należy:

  • wrzucić do oznaczonej urny znajdującej się w holu Urzędu Miasta na parterze przy okienku kasowym lub
  • wysłać na adres ankieta@imielin.pl

 

Wyniki:

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie Urzędu Miasta Imielin .

 

do pobrania :

 

Wyniki konsultacji - protokół z  konsultacj społecznych z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielina

ankieta w formie elektronicznej

ankieta w formacie .pdf

dokument podlegajacy konsultacji : Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

 

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.38.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 21 WRZESNIA 2107 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA IMIELIN 

 

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.40.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA IMIELIN.