MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE » Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

data publikacji:  26-09-2017 | 12:45
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2017 | 14:52
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

 

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Konsultacje rozpoczynają się 21 sierpnia i potrwają do 28 sierpnia 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 21 sierpnia do dnia 28 sierpnia  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu Finansowo-Budżetowego  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

 

do pobrania :

 

Zarządzenie Nr BM.0050.32.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 sierpnia  2017 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 

 

Projekt  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

 WYNIKI KONSULTACJI:

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.