MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE

data publikacji:  19-04-2017 | 13:04
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2018 | 10:16
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Rok 2018

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis_

 

ROK 2017

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie : Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi  na 2018 rok 

 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA IMIELIN.

 

Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową - konsultacje

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis  

 

ZWIĄZEK METROPOLITALNY  -  KONSULTACJE

 

ZWIĄZEK METROPOLITALNY - WYNIKI KONSULTACJI