MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia » Stypendia naukowe i sportowe

data publikacji:  27-08-2015 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2020 | 13:43
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Stypendia sportowe:

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioski o przyznanie na rok 2021 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku.

 

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku.

 

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w :

 

- Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku,

 

- Uchwale Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku,

 

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

 

Stypendium na 2021 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2020 roku).

 

Wnioski o stypendium na 2021 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 134.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

 

Imielin, dnia 03 listopada 2020 roku

 

do pobrania:

Wniosek na stypendium sportowe - wersja edytowalna

 

Wniosek na stypendium sportowe - wersja pdf

 

klauzula informacyjna stypendium sportowe

 

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Imielin o przyznaniu  stypendiów sportowych Miasta Imielin na 2020 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 

 

klauzula informacyjna stypendium sportowe

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego 2014 rok, poz. 1333 z dnia 06 marca 2014 roku.)

 

 

 

 Stypendia naukowe:

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom, mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

Stypendystami miasta Imielin w roku szkolnym 2020/2021 zostali :

1.Sebastian Orzeł, który uzyskał tytuł Finalisty konkursu przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkól podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

i otrzymuje stypendium w wysokości 250,00 zł miesięcznie na okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku /10 miesięcy/.

2. Marcel Ścierski, który uzyskał tytuł Laureata IV edycji Olimpiady Statystycznej

i otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 zł miesięcznie na okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku /10 miesięcy/.

 

 

 

Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz

 

 

Imielin, 03 listopada 2020 roku

 

Archiwalne:

 

I N F O R M A C J A

  

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020 został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanych przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,

  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 15, parter) w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34,) telefon 32 22 54 134.

 

Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz

 

 

Imielin, 24 sierpnia 2020r.

 

DO POBRANIA: 

 

Plik do pobrania :

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja edytowalna.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja* pdf

 

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uchwały Rady Miasta Imielin

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin