MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2021 | 14:39
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Przebudowa ulicy Aptecznej w Imielinie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.” 06.04.2016
więcej »»»
„Roboty związane z wiosennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 30.03.2016
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.: Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 18.03.2016
więcej »»»
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).” 18.03.2016
więcej »»»
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 19.01.2016
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na ulicach Kusocińskiego i Rubinowej w Imielinie w latach 2016 – 2018. 07.12.2015
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2016. 03.12.2015
więcej »»»
„Odbiór odpadów komunalnych w postaci popiołów i żużli z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 19.11.2015
więcej »»»
Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2016-2018. 17.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2016.” 13.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie. 10.11.2015
więcej »»»
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w postaci popiołów z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 20.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 01.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty budowlane dodatkowe do zadania pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dwa korty do squash’a.” 25.09.2015
więcej »»»
Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie.” Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 24.09.2015
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - gruz i pozostałe odpady budowlane od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin.” 02.09.2015
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2015/2016.” 26.08.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Ściegiennego w Imielinie – etap II.” 10.07.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Umocnienie rowów prefabrykatami betonowymi.” 06.07.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dwa korty do squash’a.” 16.06.2015
Status: aktualny | więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8