MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2021 | 14:38
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie parku na Kopcu Wolności przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 15.07.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: „Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2014 roku.” Remont nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Brzozy w Imielinie. 06.10.2014
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia. 24.09.2014
Status: zakończony | więcej »»»
„Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych.” 25.04.2014
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarkiw Imielinie.” 22.04.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii. 09.04.2013
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Imielinie (na odcinku od posesji 41do skrzyżowania z ulicą Baranowicza)” 02.04.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2013 roku 25.03.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komisariatu Policji na potrzeby Szkoły Podstawowej – klas początkowych przy ul. Dobrej 2 w Imielinie. 18.02.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin w ramach realizacji zadania pn: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4).” 22.01.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usług oświetlenia drogowego na ulicach Kusocińskiego i Rubinowej w Imielinie w latach 2013 - 2015 28.12.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2013. 28.12.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2013-2015 18.12.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego 10.12.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania: I – Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II – Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Imielin 23.11.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin – Tychy w 2013 roku 05.11.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2013. 18.10.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów parkowych, położonych w strefie zalewowej Potoku Cisowiec. 11.10.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin. 04.10.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. Wiem więcej - mogę więcej! realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 25.09.2012
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4