MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Uchwały Rady Miasta » Uchwały Rady Miasta - kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Miasta - 2010 rok

data publikacji:  27-04-2011 | 08:35
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2011 | 13:25
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Uchwała Nr XLIX/223/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie złożenia wniosku o zaciągnięcie pożyczki i uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin - etap II (obszar 2)"


Uchwała Nr XLVIII/222/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLVIII/221/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLVIII/220/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Uchwała Nr XLVIII/219/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011


Uchwała Nr XLVIII/218/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oddanej w użytkowanieUchwała Nr XLVIII/217/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 1718/190 stanowiącej część ulicy Józefa Hallera w Imielinie


Uchwała Nr XLVIII/216/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok


Uchwała Nr XLVIII/215/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2011 rok


Uchwała Nr XLVIII/214/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Uchwała Nr XLVIII/213/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2010 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku leśnego na 2011 rok


Uchwała Nr XLVII/212/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/2005 Rady miasta Imielin z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr XLVII/211/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie zadania polegającego na udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Imielin i upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie


Uchwała Nr XLVII/210/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie projektu konkursowego pt. "Chcę-mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju", realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XLVI/209/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Loska na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie

Uchwała Nr XLVI/208/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XLVI/207/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLVI/206/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5914 S ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów"


Uchwała Nr XLVI/205/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za okres pierwszego półrocza, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego miast jest organem założycielskim.


Uchwała Nr XLVI/204/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/199/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Uchwała Nr XLVI/203/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie


Uchwała Nr XLVI/202/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej boczną drogę ul. Ściegiennego w Imielinie


Uchwała Nr XLVI/201/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie


Uchwała Nr XLV/200/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLV/199/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Imielin i jego jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa


Uchwała Nr XLV/197/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Br. Alberta oraz dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Zachęty i Maratońskiej w Imielinie


Uchwała Nr XLV/196/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oddanych w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr XLIV/195/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLIV/194/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełm Śląski, Gminie Bieruń oraz Gminie Bojszowy na usuwanie skutków powodzi


Uchwała Nr XLIV/193/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 8+989,22 do km 10+240,19"


Uchwała Nr XLIV/192/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez miasto ImielinUchwała Nr XLIV/191/2010 Rady miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Wandy oraz przy ul. Wyzwolenia w Imielinie


Uchwała Nr XLIV/190/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych przy ul. Żeńców i ul. Krótkiej


Uchwała Nr XLIV/189/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie


Uchwała Nr XLIV/188/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Imielin


Uchwała Nr XLIV/187/2010 Rady miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XLIV/186/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała Nr XLIII/185/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Satelickiej oraz w rejonie ul. Wyzwolenia w Imielinie


Uchwała Nr XLIII/184/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Przemysłowej w Imielinie


Uchwała Nr XLIII/183/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/106/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 22 października 2008 roku w prawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pt.: "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta - etap II (obszar 1,1 a)"Uchwała Nr XLIII/182/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Miasta Imielin z wykonania budżetu miasta za 2009 rok


Uchwała Nr XLII/181/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok


Uchwała Nr XLII/180/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Imielin


Uchwała Nr XL/179/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie


Uchwała Nr XL/178/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej w Imielinie


Uchwała Nr XL/177/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście Imielin do stanu faktycznego


Uchwała Nr XL/176/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie


Uchwała Nr XXXIX/175/2010 Rada Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5914 S ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" oraz "Przebudowa drogi powiatowej 5914 S ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów"


Uchwała Nr XXXIX/174/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie projektu konkursowego pt. "WIKT - Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" realizowanego w ramach Priorytetu IX; Działanie 9.1; Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XXXIX/173/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul.. Świętego Brata Alberta w Imielinie


Uchwała Nr XXXIX/172/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej


Uchwała Nr XXXIX/171/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej


Uchwała Nr XXXIX/170/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego


Uchwała Nr XXXIX/169/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej