MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Uchwały Rady Miasta » Uchwały Rady Miasta - kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Miasta - 2009 rok

data publikacji:  27-04-2011 | 08:35
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2011 | 12:00
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Uchwała Nr XXXVIII/168/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVIII/167/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych pomiędzy gminą Chełm Śląski a miastem Imielin


Uchwała Nr XXXVIII/166/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Satelickiej w Imielinie

Uchwała Nr XXXVIII/165/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany nazwy i siedziby Przedszkola Nr 1 w Imielinie, ul. Imielińska 87


Uchwała Nr XXXVIII/164/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie poprzez wniesienie aportu


Uchwała Nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVII/162/2009 Rady miasta Imielin z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/161/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej część ulicy Józefa Poniatowskiego w Imielinie


Uchwała Nr XXXVII/160/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej ulicę Marka w Imielinie


Uchwała Nr XXXVII/159/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu


Uchwała Nr XXXVII/158/209 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Imielin na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVI/157/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej


Uchwała Nr XXXVI/156/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie


Uchwała Nr XXXVI/155/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości położonych na Starej Gaci w rejonie ul. Michała Drzymały z przeznaczeniem na cel publiczny


Uchwała Nr XXXVI/154/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/144/2001 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia gminy Imielin do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MASTER Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach


Uchwała Nr XXXVI/153/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVI/152/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zezwoleń od tego podatku na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVI/150/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr XXXVI/149/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego


Uchwała Nr XXXVI/148/2009 Rady miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok


Uchwała Nr XXXV/147/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin II edycja


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/147/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin II edycja - część "A": "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego"


Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/147/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin II edycja - Część "B": "Ustalenia studium"


Uchwała Nr XXXV/146/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie


Uchwała Nr XXXV/145/2009 Rady miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych


Uchwała Nr XXXV/144/209 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok


Uchwała Nr XXXIV/143/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej.


Uchwała Nr XXXIV/142/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej


Uchwała Nr XXXIV/141/2009 Rady miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia.


Uchwała Nr XXXIV/140/2009 Rady miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i zabezpieczenia Środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu


Uchwała Nr XXXIV/139/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok


Uchwała Nr XXXII/138/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu


Uchwała Nr XXXII/137/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie


Uchwała Nr XXXII/136/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Miasto Imielin


Uchwała Nr XXXII/135/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi w Imielinie


Uchwała Nr XXXII/134/2009 Rady Miasta Imielin zdnia 29 maja 2009 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Imielin


Uchwała Nr XXXII/133/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie opinii do propozycji utworzenia obszaru Natura 2000 o nazwie "Błędów koło Chełma śląskiego"

Uchwała Nr XXXII/132/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie przystąpienia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP"


Uchwała Nr XXXII/131/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Imielin i Chełm Śląski


Uchwała Nr XXXII/130/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XXXII/129/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr XXXI/128/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej - działki nr 1406/82 zapisanej w księdze wieczystej nr 25250


Uchwała Nr XXXI/127/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu pod budowę stacji transformatorowej na działce nr 1491/82 położonej przy ul. Wojciecha Sapety w Imielinie


Uchwała Nr XXXI/126/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin z wykonania budżetu miasta za 2008 rok


Uchwała Nr XXX/125/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok


Uchwała Nr XXX/124/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach


Uchwała Nr XXX/123/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta Imielin


Uchwała Nr XXIX/122/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Imielińskiej w Imielinie


Uchwała Nr XXVIII/121/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania na terenie miasta Imielin

Uchwała Nr XXVIII/120/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Imielin do stanu faktycznego


Uchwała Nr XXVIII/119/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej w rejonie ul. Kamiennej w Imielinie


Uchwała Nr XXVIII/118/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok