MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Uchwały Rady Miasta » Uchwały Rady Miasta - kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Miasta - 2008 rok

data publikacji:  27-04-2011 | 08:35
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2011 | 11:25
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Uchwała Nr XXVII/117/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie


Uchwała Nr XXVII/116/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Imielin na 2009 rok


Uchwała Nr XXVII/115/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu miasta Imielin na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/114/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie


Uchwała Nr XXVI/113/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie


Uchwała Nr XXV/112/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/111/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/110/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 24 października 2008 roku

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2009 rok


Uchwała Nr XXV/109/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Michała Drzymały w Imielinie


Uchwała Nr XXV/108/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok


Uchwała Nr XXIV/107/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok


Uchwała Nr XXIV/106/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pt. " Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 1,1a)"


Uchwała Nr XXIII/105/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym


Uchwała Nr XXIII/104/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Imielin i Chełm Śląski


Uchwała Nr XXIII/103/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Imielin na lata 2008 - 2009


Uchwała Nr XXIII/102/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat pod lokalizację stacji bazowej przy ul. Wojciecha Sapety w Imielinie


Uchwała Nr XXIII/101/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy


Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/208 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miast Imielin


Uchwała Nr XXII/99/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu na realizację zadań :"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie" od km 10 + 513,62 do km 10 + 649,50 oraz "Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie" od km 8 + 700 do km 9 + 909


Uchwała Nr XXII/98/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Imielin na lata 2008-2012"


Uchwała Nr XXII/97/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Imielin


Uchwała Nr XXII/96/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku


Uchwała Nr XXII/95/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku


Uchwała NR XXII/94/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok


Uchwała Nr XXI/93/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin


Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin


Uchwała Nr XXI/91/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/204/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin


Uchwała Nr XXI/90/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. wyzwolenia w Imielinie


Uchwała Nr XXI/89/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia miast i gminy oraz przystąpienia Miasta Imielin do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w drodze przyjęcia darowizny części akcji od miasta Katowice


Uchwała Nr XX/88/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr XX/87/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Imielin na 2008 rok


Uchwała Nr XX/86/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok


Uchwała Nr XIX/85/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie


Uchwała Nr XIX/84/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Józefa Poniatowskiego i ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie.


Uchwała Nr XIX/83/208 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin z wykonania budżetu miasta za 2007 rok


Uchwała Nr XVIII/82/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Imielin


Uchwała Nr XVIII/81/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XVI/74/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku


Uchwała Nr XVIII/80/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XXIII/120/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Uchwała Nr XVIII/79/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez miasto Imielin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów.


Uchwała Nr XVII/78/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok


Uchwała Nr XVII/77/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zbycia działek nr 2364/463 i nr 2366/462 położonych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie


Uchwała Nr XVII/76/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zgody na nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości położonych przy ul. Wojciecha Sapety z przeznaczeniem na cel publiczny


Uchwała Nr XVII/75/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w rejonie ul. Józefa Poniatowskiego i ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie


Uchwała Nr XVI/74/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku


Uchwała Nr XVI/73/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Imielin


Uchwała Nr XVI/72/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok