MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Uchwały Rady Miasta » Uchwały Rady Miasta - kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Miasta - 2007 rok

data publikacji:  27-04-2011 | 08:34
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2011 | 11:29
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Uchwała Nr XV/71/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu miasta Imielin na 2008 rok


Uchwała Nr XV/70/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów druków do wymiarów podatkowych


Uchwała Nr XV/69/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta Imielin na rok 2008


Uchwała Nr XV/67/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/54/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Imielin


Uchwała Nr XV/66/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Imielin na 2008 rok


Uchwała Nr XIV/65/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Imielin o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr XIV/64/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Imielin o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr XIV/63/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr IX/41/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Uchwała Nr XIV/62/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu miasta Imielin na 2007 rok


Uchwała Nr XIV/61/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie dopłaty dla wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XIV/60/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin

Uchwała Nr XIV/59/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta ImielinUchwała Nr XIV/58/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2008 rok


Uchwała Nr XIV/57/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok


Uchwała Nr XIV/56/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2007 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2008 rok


Uchwała Nr XIII/55/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie prowadzenia zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, a związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych leżących na terenie Miasta Imielin


Uchwała Nr XIII/54/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mysłowicach i Sądu Okręgowego w Katowicach


Uchwała Nr XIII/53/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie Programu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok


Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Imielin i Chełm Śląski


Uchwała Nr XII/51/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/2005 Rady Miasta Imielin z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr XII/50/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie


Uchwała Nr XII/49/207 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie wygaszenia użytkowania wieczystego na działce nr 269/49 oddanej w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Handlowo-Usługowej "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"


Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin, obejmującego obszar w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia, Sapety


Uchwała Nr XI/47/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Imielin do stanu faktycznego


Uchwała Nr X/46/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Michała Drzymały w Imielinie


Uchwała Nr X/45/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej - działki nr 100 zapisanej w księdze wieczystej nr 17764


Uchwała Nr X/44/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie nadania nazw ulicom


Uchwała Nr X/43/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok


Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników


Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Uchwała Nr IX/40/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie


Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Imielin


Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/39/2003 Rady Miasta Imielin z 30 maja 2003 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2007 dla gminy Imielin


Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie nadania nazw ulicom


Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Uchwała Nr VIII/35/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Miasta Imielin na kadencję w latach 2006-2010


Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin


Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin z wykonania budżetu miasta za 2006 rok


Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Imielin Pani Krystyny Błachut o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Imielin Pani Marii Janusz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok


Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Miejska Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością w Imielinie"


Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia zadań zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych


Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego KWK "Ziemowit"


Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Imielin


Uchwała Nr VI/25/200 Rady Miasta Imielin z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych gminy Imielin


Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach


Uchwała Nr V/23/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Imielin Nr XLV/220/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie "zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pt. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miasta Imielin - etap I"


Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań dotyczących pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy, publicznym i niepublicznym przedszkolom.


Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Imielin


Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach


Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakłąau Opieki Zdrowotnej w Imielinie


Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Miasta Imielin na rok 2007


Uchwała Nr IV/15/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Imielin na 2007 rok


Uchwała Nr IV/14/2007 Rady Miasta Imielin z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok