BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego » Ewidencja ludności

data publikacji:  18-04-2011 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2015 | 12:07
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

 

Zameldowanie decyzją administracyjną

 

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego


Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego


Wymeldowanie decyzją administracyjną


Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy


Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców


Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców