BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

data publikacji:  07-04-2011 | 14:55
data ostatniej modyfikacji:  20-07-2020 | 14:30
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

 

II piętro pok. 34 i 36


tel. 32 22-54-134, tel. 32 22-54-136,

e-mail: ezks@imielin.pl

 


1. W dziedzinie oświaty i wychowania prowadzone są sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacja działalności szkół i przedszkola, a w szczególności :
a) realizacja określonych w ustawie o systemie oświaty zadań organu założycielskiego, a w szczególności z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształceniem szkół i przedszkola,
b) współdziałanie z dyrekcją szkół i przedszkola
c) przeprowadzenie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum,
d) prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
e) z zatwierdzaniem przez Burmistrza Miasta zbiorczych projektów organizacyjnych przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,
f) współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej stypendiów szkolnych oraz dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych,
h) organizacja dowozu dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin:


Przedszkole Miejskie
ul. W.Sapety 10
41-407 Imielin
tel./fax 32 225 61 17

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl
adres www:
http://przedszkoleimielin.edupage.org
Dyrektor mgr Renata Prus


Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin
tel./fax 32 225-60-55

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl
adres www:
http://sp.imielin.com.pl
Dyrektor mgr Dagmara Kupczyk


Gimnazjum
im. Powstańców Śląskich

ul. W. Sapety 8
41- 407 Imielin
tel./fax 32 225 60 54

e-mail: gimnazjum.imielin@interia.pl
adres www:
http://www.gimnazjumimielin.eu/news.php
Dyrektor mgr Anna Kubica


2. W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
a) ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i ocena ich zaspokajania,
b) koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy,
c) wykonywanie i realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia,
d) współdziałanie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy realizowaniu spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
e) wyrażanie opinii w sprawach czasu pracy aptek,
f) współpraca z Izbą Wytrzeźwień w zakresie realizacji zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Miasto Imielin jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie
Dyrektor: lek. med Grzegorz Hachuła
ul. Piotra Skargi 2
41-407 Imielin
tel.: 32 22 56 025
fax : 32 22 55 501
e-mail: zozimielin@interia.pl

 


3. W zakresie kultury prowadzone są w szczególności sprawy :
a) popieranie rozwoju różnych form społecznej działalności kulturalnej,
b) finansowanie kultury i sztuki w ramach ustalonego budżetu miasta,
c) prowadzenie spraw w zakresie upamiętniania i ochrony miejsc pamięci narodowej,
d) pomoc w organizowaniu wymiany kulturalnej z zagranicą,
e) prowadzenie Domu Kultury Sokolnia,

 

Dom Kultury Sokolnia
ul. Imielińska 29
tel.32 225 60 92
e-mail: sokolnia@imielin.pl

 


f) prowadzenie Biblioteki Miejskiej.

 

Biblioteka Miejska
ul. Imielińska 92
tel.32 225 50 70
e-mail: biblioteka@imielin.pl
adres www:
http://biblioteka.imielin.pl


4. W zakresie kultury fizycznej prowadzone są w szczególności sprawy związane z :
a) upowszechnianiem wszystkich form kultury fizycznej,
b) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej z organizacjami i stowarzyszeniami,
c) finansowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki w ramach ustalonego budżetu miasta,
d) utrzymaniem gminnych obiektów i terenów sportowych.

 

Gminne obiekty sportowe

ul. Hallera 37a
tel. 32 22 56 232

Zarządcą obiektu jest LKS "POGOŃ" Imielin

Hala Widowiskowo - Sportowa w Imielinie
ul.Sapety 8a, 41-407 Imielin


telefon:
730 373 787
            32 22 56 232

e-mail:  
sport@imielin.pl