MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, zawiadomienia

data publikacji:  07-04-2011 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2021 | 11:05
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień
 
ROK 2021
 

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego, zawiadamiające o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Imielin, obręb Imielin, oznaczoną jako działka nr:

- 1887/3 o pow. 0,0111 ha

- 1891/19 o pow. 0,0040 ha

2550/8 o pow. 0,0120 ha, powstałą z podziału działki nr 1425/8

1590/71 o pow. 0,0017 ha, powstałą z podziału działki nr 1500/71

2588/8 o pow. 0,0040 ha, powstałą z podziału działki nr 516/8

1628/263 o pow. 0,0036 ha, powstałą z podziału działki nr 726/263

961/70 o pow. 0,0053 ha

1106/232 o pow. 0,0102 ha

 

data publikacji:  16.09.2021 r.

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.67.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej w 2021 roku.

 

data publikacji:  30.08.2021 r.

 

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą  (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

data publikacji:  30.08.2021 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.17.2021 z 3.08.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5.5 MPa relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń na odcinku od ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach o dł. ok. 3000 m,

- Budowa zespołu zaporowo-upustowego DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu istniejącego nr KZ0505 przeznaczonego do rozbiórki,

- Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego DN 500 nr KZ0506,

- Przebudowa istniejącej stacji ochrony katodowej

- Wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu DN500

realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa odc. Gazociągu DN 500 realizacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń – wykonanie dokumentacji projektowej – odc. Eksploatacyjny: Przemsza – Tworzeń odc. Od ul. Łąkowej
w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach”

 

data publikacji:  10.08.2021 r.

 

Zarządzenie NR BM.0050.64.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, położonej przy ul. Aptecznej w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie NR BM.0050.63.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, położonej przy ul. Wyzwolenia w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie NR BM.0050.62.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Imielin, położonych w rejonie ulic Rubinowej i Dunikowskiego w Imielinie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie NR BM.0050.61.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomościstanowiącej własność Gminy Imielin, położonej przy ul. Józefa Hallera w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. 

 

data publikacji:  20.07.2021 r.

 

INFORMACJA STAROSTY BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Imielin, powiat bieruńsko-lędziński.

 

data publikacji:  7.07.2021 r.

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszwgo przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Imielinie przy ul.Józefa Hallera oznaczonej jako działka nr 2706/319 o powierzchni 2332 m2.

 

data publikacji:  22.06.2021 r.

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszwgo przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Imielinie przy ul.Dobrej oznaczonej jako działka nr 321 o powierzchni 1335m2.

 

data publikacji:  16.06.2021 r.

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1301/68 o powierzchni 1021 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1294/70 o powierzchni 996 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

data publikacji:  25.05.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN INFORMUJE O OGŁOSZENIU PIERWSZEGO  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 13, przy ul. Dobrej oznaczonej jako działka nr 321 o powierzchni 1335 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3950, symbol użytku: PsIV.

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN INFORMUJE O OGŁOSZENIU PIERWSZEGO  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 14, przy ul. Józefa Hallera oznaczonej jako działka nr 2706/319 o powierzchni 2332 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV.

 

data publikacji:  12.05.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 13, przy ul. Dobrej oznaczonej jako działka nr 321 o powierzchni 1335 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3950, symbol użytku: PsIV.

 

Pliki do pobrania:
 

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 14, przy ul. Józefa Hallera oznaczonej jako działka nr 2706/319 o powierzchni 2332 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV.

 

Pliki do pobrania:
 

 

data publikacji:  12.05.2021 r.

 

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.

 

data publikacji:  10.05.2021 r.

 

Zarządzenie nr BM.0050.43.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, obejmującej działkę numer 932/137 położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie nr BM.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, obejmującej część działki 1385/19 położonej przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

data publikacji:  28.04.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN  OGŁASZA TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 18, przy ul. Karola Miarki oznaczonej jako działka nr 1301/68 o powierzchni 1021 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV.

 

Pliki do pobrania:
 
 

data publikacji:  13.04.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN  OGŁASZA TRZECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 18, przy ul. Karola Miarki oznaczonej jako działka nr 1294/70 o powierzchni 996 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV.

 

Pliki do pobrania:
 
 

data publikacji:  13.04.2021 r.

 

Zarządzenie nr BM.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Imielin, położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie nr BM.0050.34.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Pokoju w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

data publikacji:  08.04.2021 r.

 

Zarządzenie nr BM.0050.32.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

data publikacji:  30.03.2021 r.

 

Zarządzenie nr BM.0050.30.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Józefa Hallera,

własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

data publikacji:  23.03.2021 r.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” – część B wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 05 – 26 marca 2021 roku.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 05 – 26 marca 2021 roku.

 

data publikacji:  23.03.2021 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :

 

- na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Ryszard WOŹNICA reprezentujący Zakład Projektowo Wykonawczy inż. Ryszard Woźnica „EMITOR”, wydano Decyzję Nr CP/5/21 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych na części nieruchomości składającej się z działki nr 1717/199(RV, PsV) położonej pomiędzy ul. Józefa Hallera a ul. Liliową w Imielinie ,” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.22.2020 ;

 
- na wniosek Pani  Joanny  DYJAS, wydano Decyzję Nr CP/6 /21 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  oraz  sieci wodociągowej na części nieruchomości składającej się z działki nr 1717/199(RV, PsV) położonej pomiędzy ul. Józefa Hallera a ul. Liliową w Imielinie ,” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.23.2020.

 

data publikacji:  22.03.2021 r.

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1301/68 o powierzchni 1021 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

data publikacji:  18.03.2021 r.

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1294/70 o powierzchni 996 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

data publikacji:  18.03.2021 r.

 

Informacja o rewitalizacji w mieście Imielin.

data publikacji:  16.03.2021 r.

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji:  05.03.2021 r.

 
 

data publikacji:  05.03.2021 r.

 
 
Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej  (Art. 48A ust. 15. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

1. program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina na lata 2016 – 2020

2. program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat na lata 2016 – 2020

3. program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat, na lata 2016 – 2020,

4. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016 – 2020.
 
 

data publikacji:  05.03.2021 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

data publikacji:  02.03.2021 r.

 
 
 

data publikacji:  02.03.2021 r.

 
 
 

data publikacji:  25.02.2021 r.

 
 
 
 
 

data publikacji:  25.02.2021 r.

 
 
 
 

data publikacji:  23.02.2021 r.

 
 
 
 

data publikacji:  23.02.2021 r.

 
 
 
 

data publikacji:  23.02.2021 r.

 

 
 

data publikacji:  19.02.2021 r.

  

 
 

data publikacji:  16.02.2021 r.

 
 

 

 

data publikacji:  16.02.2021 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 29 stycznia 2021 roku, zawiadamiające, ze w dniu 4 stycznia 2021 r., na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. w imieniu, której działa pełnomocnik  P. Krzysztof Bussek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PGGREEN- desertyfikacja źródeł  energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI”

 

 

data publikacji:  04.02.2021 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, z dnia 29 stycznia 2021 roku, zawiadamiające, ze w dniu 21 grudnia 2020 r. na wniosek P. Katarzyny Jacher z firmy Ekonorm Pro Sp. z o.o. Sp.K wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne ( makulatury i tworzyw sztucznych) w Chełmie Śląskim przy ul. Podłuże 1A.

 

 

data publikacji:  04.02.2021 r.

 
 
 
 

data publikacji:  03.02.2021 r.

 
 
 
 

data publikacji:  02.02.2021 r.

 

 
 
 
 
 

data publikacji:  02.02.2021 r.

 

 

 
 
 
 

data publikacji:  28.01.2021 r.

 
 
 
 
 

data publikacji:  26.01.2021 r.

 

 
 
 
 
 

data publikacji:  26.01.2021 r.

 

 
 
 
 
 
 

data publikacji:  26.01.2021 r.

 

 
 
 
 

 

 

data publikacji:  26.01.2021 r.

 

 
 
 
 
 

data publikacji:  25.01.2021 r.

 

 
 
 

 

 

data publikacji:  21.01.2021 r.

 
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Pana Huberta BRONCEL, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał GRZYB przedstawiciel Biura Projektów Graficznych „PLATAN” z/s w Bieruniu, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „ rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się z działki nr 261/77 (dr) i nr 341/77 (RIVb, ŁIV), położonej przy ul. Podmiejskiej - bocznej w Imielinie , ” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.21.2020 .

 
 

data publikacji:  20.01.2021 r.

 

 
 
 
 

data publikacji:  20.01.2021 r.

 

 
 
 

data publikacji:  20.01.2021 r.

 

 
 

 

 

data publikacji:  13.01.2021 r.

 
 
 
 
 

 

data publikacji:  11.01.2021 r.

 

 

ROK 2020

 

Zarządzenie nr BM.0050.92.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Imielin na lata 2021-2023

 

 

data publikacji:  31.12.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, że na wniosek Gminy Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin z dnia 27.07.2020 r., uzupełniony w dniu 06.11.2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wandy w Imielinie”.

 

 

data publikacji:  22.12.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o  zakończoniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie udzielenia Gminie Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wandy w Imielinie”

 

 

data publikacji:  22.12.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70, 71, 72, 73 położonych w obrębie 0001 w miejscowości Chełm Śląski, gmina Chełm Śląski”.

 

 

data publikacji:  16.12.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego  z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczące przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu do kategorii.

 

 

data publikacji:  16.12.2020 r.

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.88.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Sapety, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

data publikacji:  16.12.2020 r do 07.01.2021

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Wandy w Imielinie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

data publikacji:  07.12.2020 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.85.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenie do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości o łącznej powierzchni 9 822 m2, położonych przy ul. Wandy w Imielinie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

data publikacji:  07.12.2020 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.84.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, obejmującej część działek numer 932/42 oraz 934/43, położonych przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

data publikacji:  04.12.2020 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż   na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik Pani Lucyna ADAMCZYK reprezentująca Firmę BWP Spółka z o.o. zs w Dąbrowie Górniczej, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „budowa nowej sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Imielinie wzdłuż ulic Piotra Ściegiennego, Orlej, Kruczej, Jastrzębiej, Maratońskiej i Satelickiej ,” toczące się pod sygnaturą  GPG.6733.18.2020

 

 

data publikacji:  03.12.2020 r

 

 

Obwieszczenie Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty.
 

 

data publikacji:  01.12.2020 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Pana Wojciecha RUSNARCZYKA , w imieniu którego działa pełnomocnik P. Piotr STRĄK reprezentujący Firmę GAMA PROJEKT z/s w Tychach , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych realizowanych na nieruchomości składającej się z działki nr 910/4 (RV, PsIV, PsV, PsVI) , położonej przy ul. św. Brata Alberta w Imielinie , ”   toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.19.2020 .

 

 

data publikacji:  01.12.2020 r

 

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku.

 

 

data publikacji:  01.12.2020 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.80.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, obejmującej część działki numer 278/178 o pow. 6024 m2 , położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.

 

data publikacji:  24.11.2020 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.79.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielin, obejmujących działki o łącznej powierzchni 285 m2, położonych w rejonie ulicy Kamiennej w Imielinie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.

 

 

data publikacji:  24.11.2020 r

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nr 2423/319 o powierzchni 391 m2,  położonej w Imielinie  przy ulicy Hallera.

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1307/68 o powierzchni 815 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Wiosennej.

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1301/68 o powierzchni 1021 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1294/70 o powierzchni 996 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Karola Miarki.

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 1593/63 o powierzchni 760 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy  Tadeusza Banachiewicza.

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  działki numer 1580/63 o powierzchni 698 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Bp. Stanisława Adamskiego

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

 

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  działki numer 1082/329 o pow. 514 m2 położonej w Imielinie  przy ulicy Sokolej.

 

data publikacji:  24.11.2020 r do 01.12.2020

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.237 z dnia 5 listopada 2020 r. o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

data publikacji:  18.11.2020 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.236 z dnia 5 listopada 2020 r. o umorzeniu postępowania względem części osób odwołujących się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji:  18.11.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Pana Stanisława HAUKE, działającego jako pełnomocnik Gminy Lędziny wydano Decyzję Nr CP1920 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Ochoczej w Lędzinach ,”  toczącej się pod sygnaturą  GPG.6733.16.2020 .

 

 

data publikacji:  12.11.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ PARTNER ” Spółki z o.o. zs w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Cybułkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „OPTINO” Mariusz Cybułka z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim wydano Decyzję Nr CP1820 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Księdza Henryka Głucha na terenie Gminy Lędziny, ” toczącą się pod sygnaturą GPG.6733.15.2020

 

 

data publikacji:  30.10.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o. o, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej Miazga reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga, wydano Decyzję Nr CP1620 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego realizowanego na nieruchomości składającej się z działki nr 314104(PsIV) i 318104(PsIV), położonej przy ul. Rubinowej w Imielinie,” toczącą się pod sygnaturą GPG.6733.13.2020

 

 

data publikacji:  29.10.2020 r.

 

 

  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ PARTNER ” Spółki z o.o. zs w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Cybułkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „OPTINO” Mariusz Cybułka z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim wydano Decyzję Nr CP1820 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Księdza Henryka Głucha na terenie Gminy Lędziny, ” toczącą się pod sygnaturą GPG.6733.15.2020

 

 

data publikacji:  29.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 17, przy ul. Bp. Stanisława Adamskiego oznaczonej jako działka numer 1580/63 o powierzchni 698 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3299, symbol użytku: RV.

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 17, przy ul. Tadeusza Banachiewicza oznaczonej jako działka numer 1593/63 o powierzchni 760 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3260, symbol użytku: RV.

 

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 14, przy ul. Józefa Hallera oznaczonej jako działka nr 2423/319 o powierzchni 391 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: PsV – 149 m2 oraz B - 242m2. 

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 18, przy ul. Karola Miarki oznaczonej jako działka nr 1294/70 o powierzchni 996 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV. 

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczonyna sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 18, przy ul. Karola Miarki oznaczonej jako działka nr 1301/68 o powierzchni 1021 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV.

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczona na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 3, przy ul. Sokolej oznaczonej jako działki numer 1082/329 o pow. 514 m2 oraz 1094/329 o pow. 401 m2, tj. o łącznej powierzchni 915 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 4246, symbol użytku: RIVb.

 

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin Ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczonyna sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie, województwo śląskie, powiat bieruńsko – lędziński, jednostka ewidencyjna 241402_1 Imielin, obręb ewidencyjny 241402_1.0001 Imielin, arkusz mapy 18, przy ul. Wiosennej oznaczonej jako działka nr 1307/68 o powierzchni 815 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3309, symbol użytku: RV. 

 

do pobrania :

załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu na zbycie nieruchomości

załącznik nr 2 - oświadczenie małżonka składane w procedurze przetargowej na zbycie nieruchomości

 

data publikacji:  13.10.2020 r.

 

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  informujące, iż na wniosek Pana Stanisława HAUKE, działającego jako pełnomocnik Gminy Lędziny wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Ochoczej w Lędzinach,” toczące się pod sygnaturą  GPG.6733.16.2020 .

 

 

data publikacji:  07.10.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  informujące, iż  na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. zs w Lędzinach, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza CYBUŁKĘ, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTINO Mariusz Cybułka zs w Grodzisku Wielkopolskim, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Księdza Henryka Głucha na terenie Gminy Lędziny ,” toczące się pod sygnaturą  GPG.6733.15.2020;

 

 

data publikacji:  07.10.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż:  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej Miazga reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego realizowanego na nieruchomości składającej się z działki nr 314/104 i 318/104, położonej przy ul. Rubinowej w Imielinie, ”   toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.13.2020;

 

 

data publikacji:  07.10.2020 r.

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin z dnia 6 października 2020 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2020.

 

 

data publikacji:  07.10.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej Miazga reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga, wydano Decyzję Nr CP1520 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.   „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych na części działki nr 1315103(PsV) , położonej przy ul. Turystycznej – bocznej w Imielinie ,” toczącą się pod sygnaturą GPG.6733.12.2020 .

 

 

data publikacji:  01.10.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  oraz  Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż :  na wniosek Pana Andrzeja KUCZOWICZA, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Michał GRZYB reprezentujący Biuro Projektów Graficznych „ PLATAN” z/s w Bieruniu , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego realizowanego na nieruchomości składającej się z działki nr 314/104(PsIV) i 318/104(PsIV), położonej przy ul. Rubinowej w Imielinie, ” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.14.2020 .data publikacji:  30.09.2020 r.


 


OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie Nr GLZUZ.2.4210.236m.2020.MLRKW-2020-6725 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach z dnia 10 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

 

 data publikacji:  18.09.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050/65.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 września 2020 r, w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2020.

 

 

 data publikacji:  18.09.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2020 r. znak DLI-III.7621.5.2019.KM.18 uchylająca w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego NR 16/2018   z dnia 25 lipca 2018 r. znak IFXIII.7820.17.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin DK 44”

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do obwieszczenia Ministra Rozwoju

 

 data publikacji:  14.09.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  oraz  Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż   na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej Miazga reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych na części działki nr 1315103(PsV) , położonej przy ul. Turystycznej – bocznej w Imielinie ,”  toczącej się pod sygnaturą GPG.6733.12.2020 .

 

 data publikacji:  11.09.2020 r.

 

 

Obwieszczenie – Minister Rozwoju zawiadamia że wydal decyzję z dnia 1 września 2020 r. znak DLI-II.7621.5.2019.KM.18 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 162018 z dnia 25 lipca 2018 r. znak IFXIII.7820.17.2017. O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44”

 

 

 data publikacji:  11.09.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.63.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielin, obejmującej działki o łącznej powierzchni 107818 m2, położonej w rejonie ul. Wyzwolenia i ul. Kamiennej w Imielinie, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat.

 

 

 data publikacji:  08.09.2020 r do 29.09.2020

.

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2020, znak WOOŚ.420.30.2020.JKS.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odc. gazociągu DN500 relacji Oświęcim - Szopienice - Tworzeń - wykonanie dokumentacji projektowej - odc. eksploatacyjny: Przemsza - Tworzeń odc. od. ul. Łąkowej w Imielinie do ZZU KZ0505 w Mysłowicach” 

 

 

 data publikacji:  04.09.2020 r.

 

 

Obwieszczenie nr OS-I.6220.14.2020.SS Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2020 r., informujące  że na wniosek KTM Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża dolomitów triasowych „Mysłowice – Południe”, realizowanego na części działki nr 1893/78 (obręb Dziećkowice).

 

 

data publikacji:  02.09.2020 r. 

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.59.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia28 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Miasto Imielin.

 

 

data publikacji:  28.08.2020 r.


 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2018.KN.232w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

 

data publikacji:  26.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.58.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Józefa Hallera, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.57.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Wiosennej, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.56.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.54.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Tadeusza Banachiewicza, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.53.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Bp. Stanisława Adamskiego, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.52.2020 Burmistrza Miasta Imielin  z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Sokolej, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.


data publikacji:  25.08.2020 r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 55-65 lat w 2020 roku. 

 

 

data publikacji:  25.08.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE  o zmianie nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”: Burmistrz Miasta Imielin informuje, że w dniu 10 lipca br. Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze Nr NPII.4131.4.3.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”. Przedmiotowe zarządzenie zastępcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13.07.2020 r. pod poz. 5630 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. od 28 lipca 2020 r.

 

Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.4.3.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy z Jana Brzozy na Brzozową.

 

 

data publikacji:  31.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we  wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2020.


data publikacji:  29.07.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.44.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerami działek 91 i 1199/2 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Ściegiennego i ul. Wyzwolenia w Imielinie

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.43.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem działki 1014/304 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w przy ul. Rzemieślniczej w Imielinie.

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.42.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerami działek 200 i 515/198 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Maratońskiej w Imielinie.

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującej część działki numer 220, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat, stanowiącej fragment ul. Kamiennej w Imielinie

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.40.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerami działek 13, 15, 283/79, 341/80, 1269/33, 1270/33, 605/80, 819/172 i 514/192 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie Golcówki, ul. Poniatowskiego, ul. Skalnej i ul. Bartniczej w Imielinie

 

 

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.39.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerami działek 86 i 321/16 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie Golcówki w Imielinie

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.38.2020  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem działki 934/43 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Zarządzenie  Nr BM.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem działki 364/51 przeznaczonej do wydzierżawienia, na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Bartniczej w Imielinie.

 

data publikacji:  22.07.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 8 lipca 2020 r. zawiadamiające, iż na wniosek Pana Dariusza Majer reprezentującego Gminę Imielin, ul. Imielińska 81 wydano decyzję sygn. BN.6733.11.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Józefa Hallera.

 

 

data publikacji:  15.07.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.58, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51, uchylającą w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy lub umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującą powyższą decyzję w mocy

 

data publikacji:  08.07.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :   na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała GRZYB, przedstawiciela Biura Projektów Graficznych „ PLATAN ” z/s w Bieruniu, wydano Decyzję Nr CP/13/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Miłosza, Trójkątnej i Sienkiewicza na terenie Gminy Lędziny – zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji JMTS – etap 2,” toczącą się pod sygnaturą : GPG.6733.10.2020 .

 

 

data publikacji:  01.07.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Cybułkę, prowadzącego   działalność gospodarczą pod nazwą „OPTINO” Mariusz Cybułka z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, wydano Decyzję Nr CP/14/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla   inwestycji pn.:   „ projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla ul. Paderewskiego – boczna - budynki 15-15b w Lędzinach pn „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Paderewskiego – boczna,”  toczącą się pod sygnaturą: GPG.6733.11.2020 .
 

 

data publikacji:  01.07.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  informujące, iż   na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej MIAZGA reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga zs w Olkuszu , wydano Decyzję Nr CP1220 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE SDR11 RC Ø 90 w rejonie ul. Tadeusza Banachiewicza w Imielinie .”

 

 

data publikacji:  01.07.2020 r.

 

 

 

data publikacji:  15.06.2020 r.

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

data publikacji:  15.06.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA IMIELIN z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

data publikacji:  12.06.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.30.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej działkę z numerem 904/208 oraz część działki numer 905/208, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Satelickiej w Imielinie.

 

 

data publikacji:  10.06.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.29.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Imielin działek nr 1828/41, 1834/35. 1832/35, 1830/35 położonych w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego z przeznaczeniem na cel publiczny.

 

 

data publikacji:  10.06.2020 r

.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  oraz  Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż :  na wniosek Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, reprezentowanego przez jego Dyrektora Pana Arkadiusza GRYGIERKA  wydano  Decyzję Nr CP/ 10 /20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ przebudowa dróg ul. Maratońskiej i Wodnej w Imielinie w zakresie „ budowy ścieżki pieszo – rowerowej celem skomunikowania dróg powiatowych : 5916S – ul. Satelickiej z drogą 5918S – ul. Nowozachęty ,” toczącej się pod sygnaturą : GPG.6733.5.2020;

 

 

data publikacji:  25.05.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  oraz  Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż  na wniosek Pana Dariusza Majer reprezentującego Gminę Imielin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ budowa boiska do piłki nożnej, budowa przykrycia boiska powłoką pneumatyczną, budowa torów narto-rolkowych, budowa boisk treningowych, budowa boiska do beach soccera, budowa zadaszenia trybuny wraz z utwardzeniem terenu, chodnikami oraz budową oświetlenia boisk w ramach zadania - Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie ” .

 

 

data publikacji:  25.05.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej MIAZGA reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga zs w Olkuszu , wydano Decyzję Nr CP 11 20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE SDR11 RC Ø 90 wzdłuż ul. Jana Brzozy – bocznej w Imielinie .”
 

 

data publikacji:  22.05.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.24.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 934/43 przeznaczonej do wydzierżawienia , na czas oznaczony 3 lat, położonej w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.

 

data publikacji:  18.05.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.

 

 

data publikacji:  18.05.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż   na wniosek Pana Andrzeja SYNOWIEC, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Irena WIDŁOK , wydano Decyzję Nr CP 9 20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  rozbudowa sieci wodociągowej na części działki nr 1315103(PsV) - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonej przy ul. Turystycznej – bocznej w Imielinie .”

 

data publikacji:  24.04.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Firmy BBN INVESTMENT Sp. z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Bogusława Nowak, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy  Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/ 7 /20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  "rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działkach nr 188, 1783/56 wraz z budową przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1775/56, 1776/56, 1779/56 i 1780/56 przy ul. Bp. St. Adamskiego – bocznej w Imielinie .”

 

data publikacji:  24.04.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Lędziny reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka KRAWCZYKA, przedstawiciela Biura Inżynierskiego MK Spółka Jawna M.Krawczyk, K.Strzeżyk z/s w Oświęcimiu wydano Decyzję Nr CP/ 8 /20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Lędzinach .

 

 

data publikacji:  24.04.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała GRZYB, przedstawiciela Biura Projektów Graficznych „PLATAN” z/s w Bieruniu wydano Decyzję Nr CP/ 6 /20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Miłosza, Trójkątnej i Sienkiewicza na terenie Gminy Lędziny – zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji JMTS .”
 

 

data publikacji:  21.04.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, reprezentowanego przez Pana Janusza PIENIĄDZA – projektanta firmy Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz zs w Studzienicach wydano Decyzję Nr CP 5 20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego .”

 

 

data publikacji:  21.04.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała GRZYB, przedstawiciela Biura Projektów Graficznych „PLATAN” z/s w Bieruniu, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Miłosza, Trójkątnej i Sienkiewicza na terenie Gminy Lędziny – zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji JMTS – etap 2,” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.10.2020;   

 

 

data publikacji:  15.04.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza CYBUŁKĘ, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTINO Mariusz Cybułka z/s w Grodzisku Wielkopolskim, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla ulicy Paderewskiego – boczna – budynki 15 – 15b w Lędzinach pn. „ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Paderewskiego - boczna,” toczące się pod sygnaturą : GPG.6733.11.2020 .

 

 

data publikacji:  15.04.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej MIAZGA reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga z/s w Olkuszu , wszczynam postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE SDR11 RC Ø 90 w rejonie ul. Tadeusza Banachiewicza w Imielinie .”

 

 

data publikacji:  08.04.2020 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48, w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 

 

data publikacji:  31.03.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, reprezentowanego przez jego Dyrektora Pana Arkadiusza GRYGIERKA, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ przebudowa dróg ul. Maratońskiej i Wodnej w Imielinie w zakresie „ budowy ścieżki pieszo – rowerowej celem skomunikowania dróg powiatowych 5916S – ul. Satelickiej z drogą 5918S – ul. Nowozachęty .”

 

data publikacji:  30.03.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 24 marca 2020 r. o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:”poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK”.

 

data publikacji:  26.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Pana Andrzeja SYNOWIEC, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Irena WIDŁOK , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci wodociągowej na części działki nr 1315/103(PsV) - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonej przy ul. Turystycznej – bocznej w Imielinie .”

 

 

data publikacji:  23.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej MIAZGA reprezentujący Firmę Grupa Budowlana Maciej Miazga z/s w Olkuszu , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE SDR11 RC Ø 90 wzdłuż ul. Jana Brzozy – bocznej w Imielinie .”

 

data publikacji:  18.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż   na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. zs w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza CYBUŁKĘ, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTINO Mariusz Cybułka zs w Grodzisku Wielkopolskim wydano Decyzję Nr CP 4 20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łanowa – boczna, na działkach nr 244570, nr 248870 i nr 264870 położonych przy ul. Łanowej w Lędzinach .”

 

data publikacji:  05.03.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Lędziny reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka KRAWCZYKA, przedstawiciela Biura Inżynierskiego MK Spółka Jawna M.Krawczyk, K.Strzeżyk z/s w Oświęcimiu wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „ budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Lędzinach .”

 

data publikacji:  04.03.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 3.03.2020 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , na okres do 3 lat dla części nieruchomości , obejmującej część działki położonej przy ul. Satelickiej

 

 

data publikacji:  03.03.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 3.03.2020 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , na okres do 3 lat dla działek położonych przy ul. Satelickiej oraz w rejonie Golcówki w Imielinie

 

 

data publikacji:  03.03.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała GRZYB, przedstawiciela Biura Projektów Graficznych „PLATAN” z/s w Bieruniu wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Miłosza, Trójkątnej i Sienkiewicza na terenie Gminy Lędziny – zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji JMTS .”

 

 

data publikacji:  28.02.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Firmy BBN INVESTMENT Sp. z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Bogusława Nowak, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działkach nr 188, 1783/56 wraz z budową przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1775/56, 1776/56, 1779/56 i 1780/56 przy ul. Bp. St. Adamskiego – bocznej w Imielinie .”

 

data publikacji:  26.02.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, reprezentowanego przez Pana Janusza PIENIĄDZA – projektanta firmy Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz Szendzielorz zs w Studzienicach, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego .”

 

 

data publikacji:  26.02.2020 r.

 

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Imielin o przyznaniu  stypendiów sportowych Miasta Imielin na 2020 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 

 

data publikacji:  14.02.2020 r.

 

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż: na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza GOLDĘ, przedstawiciela Firmy GAZ PROJEKT Instalacje sanitarne i przemysłowe mgr inż. Tomasz Golda z/s w Tychach wydano Decyzję Nr CP/3/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Karola Miarki w Lędzinach .”
 

 

data publikacji:  20.01.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Spółki z o.o. z/s w Lędzinach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza CYBUŁKĘ, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTINO Mariusz Cybułka z/s w Grodzisku Wielkopolskim wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łanowa – boczna, na działkach nr 2445/70, nr 2488/70 i nr 2648/70 położonych przy ul. Łanowej w Lędzinach .”

 

 

data publikacji:  15.01.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące,iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra STRZEMIŃSKA reprezentująca Firmę BWP sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej,  wydano Decyzję Nr CP/2/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – bocznej w Imielinie - działka nr 188, nr 1306/26 i nr 1767/71 .”

 

 

data publikacji:  14.01.2020 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra STRZEMIŃSKA reprezentująca Firmę BWP sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej, wydano Decyzję Nr CP/1/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – bocznej w Imielinie - działka nr 188 i nr 1783/56”

 

 

data publikacji:  14.01.2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 10 stycznia 2020 r. Burmistrza Miasta Imielin w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2020 roku.

 

 

data publikacji:  13.01.2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E z dnia 10 stycznia 2020 r. Burmistrza Miasta Imielin w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w mieście Imielin w 2020 roku.
 

 

data publikacji:  13.01.2020 r.

 

ROK 2019

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :  na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza GOLDĘ, przedstawiciela Firmy GAZ PROJEKT Instalacje sanitarne i przemysłowe mgr inż. Tomasz Golda z/s w Tychach wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Karola Miarki w Lędzinach.”
 

 

data publikacji:  10.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Imielin o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr BM.0050.57.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 listopada 2019 roku.

 

data publikacji:  09.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.60.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 4.12.2019 roku w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat, położonych w rejonie Golcówki i ulicy Kusocińskiego w Imielinie.

 

 

data publikacji:  05.12.2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra STRZEMIŃSKA reprezentująca Firmę BWP sp. z o.o. zs w Dąbrowie Górniczej, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – bocznej w Imielinie - działka nr 188 i nr 178356 ,”  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra STRZEMIŃSKA reprezentująca Firmę BWP sp. z o.o. zs w Dąbrowie Górniczej, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – bocznej w Imielinie - działka nr 188, nr 130626 i nr 176771 .”

 

data publikacji:  02.12.2019 r. - 29.11.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza  Miasta   Imielin Informujace,   ż e : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Piotr Rogozik właściciel Firmy EKOINWEST z/s w Przeginie,  wydano Decyzję Nr CP/10/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. :  „rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłączy gazowych wzdłuż ul. Janusza Kusocińskiego w Imielinie”.

 

 

data publikacji:  21.11.2019 r. - 29.11.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza  Miasta   Imielin Informujace,   ż e : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Piotr Rogozik właściciel Firmy EKOINWEST z/s w Przeginie,  wydano Decyzję Nr CP/11/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn.: „ rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłącza gazu przy ul. Biskupa Stanisława Adamskiego w Imielinie ”.

 

 

data publikacji:  21.11.2019 r. - 29.11.2019 r.

.

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 8 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

data publikacji:  08.11.2019 r. - 29.11.2019 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.57.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 listopada 2019 r.  w sprawie  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

 

data publikacji:  05.11.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ".

 

data publikacji:  05.11.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2019, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8, w sprawie w sprawie poinformowania o przekazaniu przez Republikę Czeską decyzji końcowej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

 

data publikacji:  5.11.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31.10.2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE”  – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji:  31.10.2019 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o  przyznaniu stypendiów uczniom,  mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych  uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

 

data publikacji:  23.10.2019 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia  22 pazdziernika 2019 roku  o składaniu wniosków na stypendia sportowe na 2020 rok dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

 

data publikacji:  23.10.2019 r.

 

 

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  pn " Poszerzenie obszaru eksploatacji złoża wapieni i dolomitów Imielin-Rek"

 

 

data publikacji:  16.10.2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 października 2019 roku o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebiegu sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Szopienice – Oświęcim  zlokalizowanego od UZU w Mysłowicach do UZU Chełm Śląski.

 

data publikacji:  09.10.2019 r.

 

Zarządzenie nr BM.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży działki nr 999/304, położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz  osoby, która zabudowała nieruchomości i dzierżawi je przez okres co najmniej 10 lat

 

data publikacji:  09.10.2019 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2019, znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.4, w sprawie poinformowania o mozliwosci zapoznania się z przekazaną przez Republikę Słowacji dokumentacją w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

 

 

data publikacji:  01.10.2019 r.

 

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  27.09.2019 r.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, ż e na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Piotr Rogozik właściciel Firmy EKOINWEST z/s w Przeginie, wszczynam postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. :   „rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłączy gazowych wzdłuż ul. Janusza Kusocińskiego w Imielinie”.

 

 

 

data publikacji:  26.09.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, ż e : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Piotr Rogozik właściciel Firmy EKOINWEST z/s w Przeginie, wszczynam postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. :  „ rozbudowa sieci gazowej n/c wraz z budową przyłącza gazu przy ul. Biskupa Stanisława Adamskiego w Imielinie ”.
 

 

 

data publikacji:  26.09.2019 r.

 

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 września 2019 r. znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”

 

 

data publikacji:  24.09.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 września 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  19.09.2019 r.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości, położonych w Imielinie przy ul. Sokolej i Drzymały.

 

 

data publikacji:  10.09.2019 r.

 

 

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wszczeciu postępowania administracyjengo na wniosek Gminy Imielin, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjengo pn., Budowa drogi łączącej ul. Adamskiego  i ul. Brata Alberta wraz z zarurowaniem rowu”

 


data publikacji:  09.09.2019 r.

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu w okresie od 6 września 2019 r. do 4 października 2019 projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  06.09.2019 r.

 

 

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

 

data publikacji:  03.09.2019 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2019.

 

 

data publikacji:  02.09.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia do sprządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - przedłużenie terminu wywieszenia

 

 

data publikacji:  29.08.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

data publikacji:  29.08.2019 r.

 

 

 Informacja Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie stypendiów naukowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

data publikacji:  28.08.2019 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  z dnia 22 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200CN2,5MPa relacji Szopienice-  Óświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Śląskim- SG/00066898"

 

 

data publikacji:  23.08.2019 r.

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.78, w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

 

data publikacji:  23.08.2019 r


 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, ż e: na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez  pełnomocnika Pana Mariusza GRZESICĘ  wydano decyzję nt CP/9/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. : „ Budowa budynku pomieszczeń socjalnych wraz z droga dojazdową i instalacjami, prefabrykowanych trybun oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lędzinach wraz z demontażem istniejących trybun i częściowo wału ziemnego korony stadionu .” 

 

 

data publikacji:  21.08.2019 r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA IMIELIN informujące, ż e : postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2019 r. z urzędu została sprostowana omyłka w decyzji nr CP/6/19 wydanej na wniosek P. Bartłomieja  ROZBORSKIEGO  reprezentującego  firmę Przedsiębiorstwa  Instalacji  Sanitarnych „ INSBUD ”  Spółka  z o.o.  z/s  w Tarnowie.

 

 

data publikacji:  19.08.2019 r

 

      

Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Imielin   o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin na lata 2019 - 2034”.

 

 

data publikacji:  12.08.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, informujace iż na  wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s w Krakowie, w imieniu którego działa pełnomocnik  P. Artur  CYWIŃSKI przedstawicielowi Pracowni Projektowej OMEGA – PROJEKT A.Cywiński, K.Baron  sp.jawna   z/s  w  Tychach ,  wydano Decyzję Nr CP/7/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. : „ budowa linii kablowej SN, budowa 2 stacji transformatorowych kontenerowych, budowa linii kablowych nN w celu połączenia stacji transformatorowych z istniejącą siecią nN   w ramach zadania: Powiązanie ciągu 20kV GPZ Jeleń – Przemysłowa z ciągiem 20kV GPZ Brzezinka – Oświęcimska T-1 na terenie miasta Imielin .”

 

 

data publikacji:  12.08.2019 r

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące iż na  wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik  P. Angela  KUŁAKOWSKA reprezentująca  Firmę  BWP sp. z o.o. z/s  w  Dąbrowie Górniczej,  wydano Decyzję Nr CP/8/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. : „ budowa sieci gazowej  niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż  ul. Janusza Kusocińskiego  w  Imielinie .”

 

data publikacji:  09.08.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia , Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji:  05.08.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji:  05.08.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji:  05.08.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji:  05.08.2019 r

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE: Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że  wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Drzymały (droga gminna) z ulicą Brata Alberta (droga powiatowa) w Imielinie”

 

data publikacji: 30.07.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 lipca 2019 roku, w sprawie:  ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2019.

 

data publikacji: 26.07.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.39.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 lipca 2019 roku, w sprawie wyznaczenia działek  do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonych przy ulicy Sokolej i Drzymały w Imielinie.

 

data publikacji: 25.07.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin  informujące, że  na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez  pełnomocnika Pana Mariusza GRZESICĘ  wszczyna postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. : „ Budowa budynku pomieszczeń socjalnych wraz z droga dojazdową i instalacjami, prefabrykowanych trybun oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lędzinach wraz z demontażem istniejących trybun i częściowo wału ziemnego korony stadionu .”  

 

 

data publikacji: 19.07.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek P. Bartłomieja Rozboroskiego reprezentującego firmę Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Spółka z o.o. z/s w Tarnowie, wydano Decyzję Nr CP/6/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych położonych w ul. Wyzwolenia – bocznej w Imielinie.”

 

 

data publikacji: 12.07.2019 r

 

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.37.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10.07.2019 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat, położonych przy ul. Imielińskiej w Imielinie.

 

 

data publikacji: 10.07.2019 r

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.35.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 01.07.2019 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat, położonych w rejonie ul.Wyzwolenia i ul. Wandy oraz przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.

 

data publikacji: 02.07.2019 r

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach na 2019 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2018 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 

data publikacji: 19.06.2019 r

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ ZOO.420.145.2018.KN.213 z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 18.06.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek   Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Angela KUŁAKOWSKA reprezentująca Firmę BWP sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 wzdłuż ul. Janusza Kusocińskiego w Imielinie .”

 

data publikacji: 11.06.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o  wyłożeniu do publicznego wgladu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

data publikacji: 06.06.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

data publikacji: 06.06.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek  P. Bartłomieja ROZBORSKIEGO reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Spółka z o.o. zs w Tarnowie wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych położonych w ul. Wyzwolenia - bocznej w Imielinie .”

 

data publikacji: 05.06.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek   TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zs w Krakowie, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Artur CYWIŃSKI przedstawicielowi Pracowni Projektowej OMEGA – PROJEKT A.Cywiński, K.Baron sp.jawna zs w Tychach , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa linii kablowej SN, budowa 2 stacji transformatorowych kontenerowych, budowa linii kablowych nN w celu połączenia stacji transformatorowych z istniejącą siecią nN w ramach zadania Powiązanie ciągu 20kV GPZ Jeleń – Przemysłowa z ciągiem 20kV GPZ Brzezinka – Oświęcimska T-1 na terenie miasta Imielin .”

 

data publikacji: 03.06.2019 r

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.27.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.05.2019 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres 3 lat dla działek położonych przy ul. Nowozachęty i Rzemieślniczej w Imielinie.

 

data publikacji: 27.05.2019 r

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do lat 3 przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.26.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

 

data publikacji: 22.05.2019 r

 


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.05.2019 r. o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr BM.0050.21.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17.04. 2019 roku.

 

data publikacji: 20.05.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek P. Janusza DYBAŁY, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Michał GÓRA właściciel Firmy SANPRO Michał Góra z/s w Tychach, wydano Decyzję Nr CP/5/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego realizowanego na działce nr 1765/71 (RV) przy ul. Bp. St. Adamskiego – bocznej w Imielinie .”

 

 

data publikacji: 22.05.2019 r

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w ramach profilaktyki zdrowotej - gruczoł krokowy.


data publikacji: 16.05.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż : na wniosek Gminy Imielin, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „  budowa sieci SN, budowa stacji transformatorowej kontenerowej na działkach położonych w Imielinie pomiędzy ul. św.Br. Alberta a ul. Bp.St.Adamskiego .”

 

 

data publikacji: 13.05.2019 r

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.25.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na czas oznaczony do 3 lat, położonych w rejonie ul. Zachęty i ul. Maratońskiej oraz przy ul. Św. Brata Alberta i ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie.

 

 

data publikacji: 06.05.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2019 r  o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200 CN2,5MPa relacji Szopienice- Oświęcim od UZU zlokalizowanego w Mysłowicach do UZU w Chełmie Ślaskim-SG00066898.

 

 

data publikacji: 02.05.2019 r

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.26.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30.04.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

 

data publikacji: 30.04.2019 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.24.2019  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej  w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat  w roku 2019.


 

data publikacji: 24.04.2019 r

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do lat 3 przeprowadzonego  zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.21.2019

 

 

data publikacji: 23.04.2019 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18.04.2019 r w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat dla działek położonych przy ul. Satelickiej w Imielinie

 

 

data publikacji: 19.04.2019 r

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.21.2019  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 kwietnia 2019 r.  w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych  przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

 

data publikacji: 17.04.2019 r

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.209 z  dnia 9 kwietnia 2019r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 16.04.2019 r

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasto przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku.  

 

 

data publikacji: 11.04.2019 r

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasto przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku. 

 

data publikacji: 11.04.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek P. Janusza DYBAŁY, w imieniu którego działa pełnomocnik P. Michał GÓRA właściciel Firmy SANPRO Michał Góra zs w Tychach, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego realizowanego na działce nr 176571 (RV) przy ul. Bp. St. Adamskiego – bocznej w Imielinie .”


 

data publikacji: 10.04.2019 r

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia do sprządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 

data publikacji: 09.04.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Magdalena MISSIR przedstawicielowi firmy BWP Sp. z o.o. zs w Dąbrowie Górniczej, wydano Decyzję Nr CP419 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Przemysłowej - dz.nr 1033304 (dr) wraz z przyłączem gazu do budynku usługowego realizowanego na działce nr 999304 (Ba) położonej w Imielinie przy ul. Przemysłowej .”

 

data publikacji: 03.04.2019 r

 

Zarządzenie Nr BM.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul W. Sapety 8 w Imielinie.

 

data publikacji: 25.03.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21.03.2019 r. w sprawie  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

data publikacji: 21.03.2019 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak DOOŚ- OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.22 z dnia 8 marca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie odwołań wniesionych  decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła"Suchy Potok" w Bielsku- Białej". 

 

data publikacji: 15.03.2019 r

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o możliwości zgłaszania udostępnieniem kanału teletechnicznego - ulica Marii Dąbrowskiej i ulica Rzemieślnicza.

 

data publikacji: 13.03.2019 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.73 z 1 marca 2019 r. o wydaniu postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Tarnowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Magdalena  MISSIR przedstawicielowi firmy BWP Sp. z o.o. zs w Dąbrowie Górniczej, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Przemysłowej - dz.nr 1033304 (dr) wraz z przyłączem gazu do budynku usługowego realizowanego na działce nr 999304 (Ba) położonej w Imielinie przy ul. Przemysłowej .

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

data publikacji: 07.03.2019 r

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do lat 3 przeprowadzonego w dniu 31 stycznia 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.08.2019

 

data publikacji: 01.03.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26.02.2019 r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , na okres do lat 3 dla działek położonych przy ul. Kamiennej w Imielinie

 

data publikacji: 26.02.2019 r

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznaniu stypendiów na 2019 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2018 najlepszym zawodnikom z Imielina.

 

data publikacji: 19.02.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w której imieniu działa pełnomocnik P. Adam Siodłok właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/2/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działki nr 1687/311(Rv, B) i nr 1689/311 (dr) ( nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) położonej w Imielinie przy ulicy Józefa Hallera.”

 

data publikacji: 04.02.2019 r

 

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Imielin z dnia 4.02.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

data publikacji: 04.02.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31.01.2019r. w sprawie: sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

data publikacji: 31.01.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin, na wniosek P. Karoliny Kasperkiewicz, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam Siodłok, właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok zs w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP319 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ” budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 156956(RV), 157056(RV,PsVI) i nr 162556(Bp) położonych w Imielinie przy ul. Tadeusza Banachiewicza wraz z posadowieniem studni zaworowej PR – podciśnieniowej z niezbędnym wyposażeniem oraz studni na kanalizacji grawitacyjnej.”

 

data publikacji: 31.01.2019 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30.01.2019 r. w sprawie: sporządzenie i podania do publicznej wiadomości  wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert.

 

data publikacji: 30.01.2019 r

 

Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2019 roku.


data publikacji: 29.01.2019 r

 

Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w 2019 roku.

 

data publikacji: 29.01.2019 r

 

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach znak: K-AR.5161.222.2018.GGZ  z dnia 21 stycznia 2019 roku  na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w ramach zadania  " budowa odcinka gazociągu o długości około 960m  dla potrzeb realizacji zadania pn. "Remont gazociągu Oświęcim - Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie  ".

 

data publikacji: 24.01.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek PP. Marioli i Krzysztofa JEDUT, w imieniu których działa pełnomocnik P. Paulina WACHNIK , wydano Decyzję Nr CP/ 1 /19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.. : „ rozbudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej - wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 1359/98 przy ul. Jacka Malczewskiego w Imielinie, dla zasilania budynku mieszkalnego realizowanego na działce nr 1356/98 .”

 

data publikacji: 17.01.2019 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż  na wniosek Gminy Imielin, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i stacją trafo na działkach  nr 121239, 123842  i  123742   położonych przy ul. św. Br. Alberta w Imielinie .”

 

data publikacji: 31.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z 27 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 2011 roku .

 

 

 

data publikacji: 27.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z 27 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 2011 roku.

 

data publikacji: 27.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z 27 grudnia 2018 r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z 27 kwietnia 2011 roku.

 

data publikacji: 27.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z 27 grudnia 2018 r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

 

data publikacji: 27.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z 27 grudnia 2018 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty przyjętego Uchwałą NrXXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z 27 lutego 2013 roku.

 

 

data publikacji: 27.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek P. Karoliny KASPERKIEWICZ, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 1569/56(RV), 1570/56(B), 1626/56(RV, PsVI) i nr 1625/56(Bp) położonych w Imielinie przy ul. Tadeusza Banachiewicza wraz z posadowieniem studni zaworowej PR - podciśnieniowej z niezbędnym wyposażeniem oraz studni na kanalizacji grawitacyjnej .”

  

data publikacji: 21.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok zs w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działki nr 1687311(RV, B) i nr 1689311(dr) (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) położonej w Imielinie przy ul. Józefa Hallera .”
 

data publikacji: 19.12.2018 r

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018. KN.2 z dnia 10 grudnia 2018 r.  o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

data publikacji: 17.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny informujące, iż :na wniosek Gminy Imielin, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :" przebudowa napowietrznej linii SN zlokalizowanej w obrębie działek nr 1212/39, 1238/42, 1237/42 i 1264/44 położonych w rejonie ul. św.Br. Alberta w Imielinie .”

 

data publikacji: 14.12.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek PP. Marioli i Krzysztofa JEDUT, w imieniu których działa pełnomocnik P. Paulina WACHNIK , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „rozbudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej - wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 1359/98 przy ul.Jacka Malczewskiego w Imielinie, dla zasilania budynku mieszkalnego realizowanego na działce nr 1356/98.”

 

data publikacji: 06.12.2018 r

 

Obwieszczenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach znak K-AR.5161.222.2018.GGZ  z dnia 21 listopada 2018 roku  zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru w ramach zadania   budowa odcinka gazociągu o długości około 960m dla potrzeb realizacji zadania pn. Remont gazociągu Oświęcim - Szopienice odcinek od ul. Nowozachęty do układu zasuw KZ507 w Imielinie .
 

data publikacji: 28.11.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza GRZESICĘ wydano Decyzję Nr CP 8 18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby miejskiego żłobka w Lędzinach .”

 

 data publikacji: 07.11.2018 r

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technicznego – droga łącząca ulicę Drzymały z ulicą Br. Alberta.

 

 data publikacji: 29.10.2018 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.70 z dnia 22 października  2018 r. o przekazaniu akt sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ""

 

 data publikacji: 26.10.2018 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Miasta Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka LITWINA, Prezesa Zarządu w Spółce LW UNIPPROJEKT Sp. z o.o. z/s w Trzebini, wydano Decyzję Nr CP/7/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w Mysłowicach, na działkach nr 1135/32 i 1262/32 .”
 

 data publikacji: 25.10.2018 r

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.3.2017.AM.28 z dnia 22 października 2018r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych 132,138,147,161,180,654,655,657,658,699 na odcinku Gliwice- Bytom- Chorzów Stary-Mysłowice- Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota- Mysłowice  Brzezinka".

 

 data publikacji: 24.10.2018 r

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o składaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na 2019 rok

 

data publikacji: 22.10. 2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Miasta Mysłowice – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza PLUTĘ, wydano Decyzję Nr CP618 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa basenu krytego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Mysłowicach przy ul. Stadionowej na działkach nr 187, 188 i 191 w ramach zadania inwestycyjnego pn. przebudowa zespołu rekreacyjno – sportowego Słupna w Mysłowicach .”
 

data publikacji: 19.10. 2018 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin, o przyznaniu stypendiów uczniom, mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

 

data publikacji: 18.10. 2018 r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z 2.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 

data publikacji: 09.10. 2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Miasta Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka LITWINA, Prezesa Zarządu w Spółce LW UNIPPROJEKT Sp. z o.o. z/s w Trzebini wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w Mysłowicach, na działkach nr 1135/32 i 1262/32 .”

 

data publikacji: 24.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 września 2018 roku o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

data publikacji: 20.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza GRZESICĘ wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Stadionowej 1 na potrzeby miejskiego żłobka w Lędzinach .”
 

  data publikacji: 13.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia, przyjętego Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

 data publikacji: 13.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej, przyjętego Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

data publikacji: 13.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2011 roku

  

data publikacji: 13.09.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.17.2017 z dnia 4 września 2018r.

 

data publikacji: 11.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Gminy Miasta Mysłowice – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza PLUTĘ, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.     „budowa basenu krytego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Mysłowicach przy ul. Stadionowej na działkach nr 187, 188 i 191 w ramach zadania inwestycyjnego pn. przebudowa zespołu rekreacyjno – sportowego Słupna w Mysłowicach.”
 

data publikacji: 06.09.2018 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o realizacji przez Publiczny ZOZ w Imielinie Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat.

 

data publikacji: 06.09.2018 r.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ- OAII.4200.36.2016.JSz/EU.15 z  29 sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań wniesionych od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. realizacji przedsięwzięcia pn.:" Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" do węzła " Suchy Potok" w Bielsku- Białej".

 

data publikacji: 04.09.2018 r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4201.3.2017.AM.26 z 30 sierpnia 2018 r.o konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia pn „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzow Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”

 

data publikacji: 04.09.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AM.25 z dnia 27 sierpnia 2018 roku o wystąpieniu do PPIS oraz RDOŚ w Krakowie o wydanie opinii do przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary-Mysłowice Brzezinka-Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka". 

 

data publikacji: 03.09.2018 r.

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.64 z 27 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 

data publikacji: 30.08.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22.08.2018 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.  

 

data publikacji: 23.08.2018 r.

 

Decyzjia Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2493/OS/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zatwierdzającejj  Projekt robót geologicznych dla zadania pod nazwą " Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku - Białej"

 

data publikacji: 21.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.17.2017 z dnia 30 lipca 2018 r. informujące o tym, że Wojewoda Śląski w dniu 25 lipca 2018 r. wydał decyzję nr 16/2018, znak sprawy: IFXIII.7820.17.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK 44”.

 

data publikacji: 10.08.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paulina WOŹNY przedstawicielka Firmy BWP Sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej, wydano Decyzję Nr CP/ 5 /18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 Ø 90 w Imielinie wzdłuż ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – bocznej .”

data publikacji: 02.082018 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat w roku 2018.

 

data publikacji: 27.07.2018 r. 

 

Obwieszczenia Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pod nazwą " Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku – Białej" w granicach województwa śląskiego.

 
 
data publikacji: 17.07.2018 r.
 
 
 
 
data publikacji: 05.07.2018 r.
 
 
 
data publikacji: 05.07.2018 r.
 
 
 
 
data publikacji: 04.07.2018 r.
 
 
 
 
 
data publikacji: 25.06.2018 r.
 
 
 
 
 
data publikacji: 25.06.2018 r.
 
 
 
 
 
data publikacji: 14.06.2018 r.

 

 
 
 
data publikacji: 06.06.2018 r.
 
 
 
 
 
 
data publikacji: 01.06.2018 r.
 
 
 
 
 
data publikacji: 01.06.2018 r.
 
 
 
 
 
 
data publikacji: 22.05.2018 r.
 
 
 
 
 
 
data publikacji: 21.05.2018 r.

 
 
 
 
 
data publikacji: 22.05.2018 r.
 
 
 
 
 
 
data publikacji: 18.05.2018 r.
 
 
 
 
 
data publikacji: 10.05.2018 r.
 
 
 
data publikacji: 10.05.2018 r.
 
 
 
 
 
 
data publikacji: 24.04.2018 r. 
 
 
 
 
 

data publikacji: 20.04.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 16.04.2018 r. 

 

Zarządzenie NR BM.0050.17.2018 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 05.04.2018 r w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia , na okres do 3 lat dla działki nr 932/137 położonej przy ul. Ściegiennego oraz części działki nr 278/178 położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie

 

 

data publikacji: 06.04.2018 r. 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek BBN INWESTMENT Spółki z o.o. zs w Imielinie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok zs w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP218 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.    „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 147713(Bp) i nr 147913(Bp) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej wraz z posadowieniem studni zaworowej PR - podciśnieniowej z niezbędnym wyposażeniem oraz 5 studni na kanalizacji grawitacyjnej .”

 

 

data publikacji: 28.03.2018 r. 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny, informujące ze na wniosek Pana Jana Szczepanek, 43-100 Tychy, ul. Flamingów 26, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ‘budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Podmiejskiej w Lędzinach”

 

 

data publikacji: 27.03.2018 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s w Krakowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef DANIEL, wydano Decyzję Nr CP/1/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.    „ budowa 16 zestawów złączowo – pomiarowych dla zasilania 22 budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ulicy Janowskiej .”

 

 

data publikacji: 14.03.2018 r. 

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach sportowych na 2018 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2017 najlepszym zawodnikom z Imielina

 

data publikacji: 27.02.2018 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Dawid WANOT przedstawiciel Zakładu Budowlano, Drogowo Melioracyjnego Turczyński Tomasz zs w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa gazociągu średniego ciśnienia PEHD Dn90DN63 oraz przyłącza DN25 w Imielinie wzdłuż ul. Klonowej i Michała Drzymały .”

 

 

data publikacji: 26.02.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek BBN INWESTMENT Spółki z o.o. z/s w Imielinie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1477/13(Bp) i nr 1479/13(Bp) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej wraz z posadowieniem studni zaworowej PR - podciśnieniowej z niezbędnym wyposażeniem oraz 5 studni na kanalizacji grawitacyjnej.”

 

data publikacji: 15.02.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy w dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej , mieszkańców Imielina w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi 2. Program jest realizowany w okresie od 12 lutego 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku

 

data publikacji: 14.02.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin, w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi 2. Program jest realizowany w okresie od  12 lutego 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku

 

data publikacji: 14.02.2018 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.16.2017.SO z dnia 24 stycznia 2018r. o zwróceniu się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:Powiększenie obszaru górniczego złoża wapieni i dolomitów IMIELIN-REK 

 

data publikacji: 30.01.2018 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.9.2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki nr 780/110. położonej przy ul. Michała Drzymały 133c, w Imielinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która zabudowała nieruchomość i dzierżawi ją przez okres co najmniej 10 lat

 

data publikacji: 29.01.2018 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.43 z 23 stycznia 2018r o przedłożeniu przez Inwestora III uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

 

data publikacji: 29.01.2018 r.

 

Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

data publikacji: 26.01.2018 r.

 

Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 26.01.2018 r.

 

 

Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty 

 

data publikacji: 26.01.2018 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zs w Krakowie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef DANIEL, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa 16 zestawów złączowo – pomiarowych dla zasilania 22 budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ulicy Janowskiej .”

 

 

data publikacji: 25.01.2018 r. 

 

 ROK 2017

 


 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty

 

data publikacji: 20.12.2017 r. 

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 20.12.2017 r. 

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

data publikacji: 20.12.2017 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR BM 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres do 3 lat dla części działki nr 394/111 położonej przy ul. Wandy 44d w Imielinie.

 

data publikacji: 19.12.2017 r.

 

  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : 1. na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez Panią Burmistrz Krystynę WRÓBEL wydano Decyzję Nr CP/ 17 /17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ modernizacja dróg dojazdowych do garaży wraz z budową miejsc parkingowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach .” 2. na wniosek Gminy Imielin, w imieniu której działa pełnomocnik P. Grzegorz ŻOŁNA przedstawiciel firmy Projekty Ekologiczne PLATAN z/s w Bieruniu, wydano Decyzję Nr CP/ 18 /17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.   „ budowa kanalizacji deszczowej – zarurowanie rowu na nieruchomości składającej się z działki nr 368/130(dr), 367/144(dr), 158(dr), 773/128(PsV, RV) i 760/128(PsV) położonej w Imielinie przy zbiegu ul. św. Brata Alberta i Leśnej ; ”   „ przebudowa istniejącego przepustu drogowego na potoku Imielinka na nieruchomości składającej się z działki nr 160(RV, RVI), 158(dr), 774/128(RV, RVI, LsIV, W), 560/91(PsVI, LsIV) i 77(RVI, PsVI, Br-PsVI, LsIV, W) położonej w Imielinie przy ul. Leśnej . ”

 

 

data publikacji: 13.12.2017 r. 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

data publikacji: 11.12.2017 r. 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji: 11.12.2017 r. 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

data publikacji: 11.12.2017 r. 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 6.12.2017 r w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat dla następujących działek nr : 11, 12, 13, 15, 86, 322/16, 321/16, 341/80, 605/80, 283/79 położonych rejonie Golcówki i przy ul.Skalnej

 

 data publikacji: 06.12.2017 r. 

 

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.50.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 21.11.2017 W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XIX/110/2012 RADY MIASTA IMIELIN Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU W SPRAWIE NADANIA STATUTU PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE.

 

 

 data publikacji: .21.11.2017 r. 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Imielin, w imieniu której działa pełnomocnik P. Grzegorz ŻOŁNA przedstawiciel firmy Projekty Ekologiczne PLATAN z/s w Bieruniu, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 1. "budowa kanalizacji deszczowej – zarurowanie rowu na nieruchomości składającej się z działki nr 368/130(dr), 367/144(dr), 158(dr), 773/128(PsV, RV) i 760/128(PsV) położonej w Imielinie przy zbiegu ul. św. Brata Alberta i Leśnej; ”    2.  "przebudowa istniejącego przepustu drogowego na potoku Imielinka na nieruchomości składającej się z działki nr 160(RV, RVI), 158(dr), 774/128(RV, RVI, LsIV, W), 560/91(PsVI, LsIV) i 77(RVI, PsVI, Br-PsVI, LsIV, W) położonej w Imielinie przy ul. Leśnej ; ”

 

 

 data publikacji: 14.11.2017 r.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : 1. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/15/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1477/13(RIVb) i 1479/13(RIVb, ŁIV) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej .”2.  na wniosek BBN INWESTMENT Spółki z o.o. z/s w Imielinie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/16/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa sieci wodociągowej dla zasilania budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1477/13(RIVb) i 1479/13(RIVb, ŁIV) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej .”

 

 

 

 data publikacji: 13.11.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin

 

 data publikacji: 10.11.2017 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż: na wniosek Firmy G- Top House Stanisław GIEL, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/14/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych położonych na działce nr 9088/403 (Bp) w Mysłowicach w rejonie ulic Janowskiej i Mikołowskiej .”

 

 

data publikacji: 08.11.2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości, położonych w Imielinie przy ul. Sokolej i Miarki

 

data publikacji: 06.11.2017 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez Panią Burmistrz Krystynę WRÓBEL wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ modernizacja dróg dojazdowych do garaży wraz z budową miejsc parkingowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach .”

 

data publikacji: 02.11.2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia sportowe uczniom, mieszkańcom miasta Imielin, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin ( Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z pózn. zm. )

 

 

data publikacji: 30.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o składaniu wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2018 rok. 

 

data publikacji: 23.10.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.42.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla następujących działek nr : 91, 1199/2, 364/51 położonych przy ulicy Ściegiennego, Wyzwolenia i Bartniczej   

 

data publikacji: 05.10.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.41.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Imielinie przy ulicy Wyzwolenia, w trybie bezprzetargowym

 

data publikacji: 28.09.2017 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.37.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 września  2017 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

data publikacji: 21.09.2017 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.36.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonych przy ulicy Sokolej i K. Miarki w Imielinie. 

 

data publikacji: 21.09.2017 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1477/13(RIVb) i 1479/13(RIVb, ŁIV) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej ,” na wniosek BBN INWESTMENT Spółki z o.o. z/s w Imielinie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa sieci wodociągowej dla zasilania budynków mieszkalnych realizowanych na działkach nr 1477/13(RIVb) i 1479/13(RIVb, ŁIV) położonych w Imielinie przy ul. Władysława Sikorskiego - bocznej .”

 
  

data publikacji: 21.09.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Firmy G- Top House Stanisław GIEL, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie, wydano Decyzję Nr CP/13/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych położonych na działce nr 9088/403 (Bp) w Mysłowicach przy ul. Janowskiej .”
 

 

data publikacji: 13.09.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Firmy G- Top House Stanisław GIEL, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok zs w Imielinie , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych położonych na działce nr 9088403 (Bp) w Mysłowicach w rejonie ulic Janowskiej i Mikołowskiej .”

 

data publikacji: 12.09.2017 r

 

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału teletechnicznego

 

data publikacji: 08.09.2017 r

 

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.17.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2017r. zawiesił na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44” 

 

data publikacji: 06.09.2017 r

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości, położonych w Imielinie przy ul. Kusocińskiego, Banachiewicza, ul. Adamskiego i Św. Br. Alberta

 

data publikacji: 05.09.2017 r
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez Pana Stanisława HAUKE, przedstawiciela Firmy Projektowej „HAUKE” z/s w Siemianowicach Śląskich wydano Decyzję Nr CP/12/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa parkingu przy ul. Jana Ruberga w Lędzinach wraz z odwodnieniem .”

 

data publikacji: 04.09.2017 r

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o trybie i zasadach naboru wniosków  na stypendia naukowe dla uczniów mieszkańców Imielina przyznawanych na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin, w roku szkolnym 2017/2018

 

data publikacji: 30.08.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę TRĘBSKĄ, przedstawiciela firmy TEL Biuro Architektoniczne zs w Skierniewicach wydano Decyzję Nr CP 11 17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ignacego Paderewskiego w Lędzinach.”

 

data publikacji: 14.08.2017 r

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.17.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.- zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK 44”

 

data publikacji: 10.08.2017 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek  Firmy XENON ENERGETYKA ŻOŁNECZKO Zdzisław zs w Bieruniu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Michał FRYSZ wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN w ul. Janusza Kusocińskiego w Imielinie .” 

 

data publikacji: 10.08.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława SZYNDLAR, przedstawiciela Sp. z o.o. FS Projekt z/s w Lędzinach wydano Decyzję Nr CP/ 10/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa dróg gminnych : ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej .”

 

data publikacji: 10.08.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Imielin, w imieniu której działa pełnomocnik P. Grzegorz ŻOŁNA przedstawiciel firmy Projekty Ekologiczne PLATAN z/s w Bieruniu, wydano Decyzję Nr CP/ 9 /17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa kanalizacji deszczowej – zarurowanie rowu na nieruchomości składającej się z działki nr 368/130(dr), 367/144(dr), 158(dr) i 773/128(PsV, RV) położonej w Imielinie przy zbiegu ul. św. Brata Alberta i Leśnej ; ” „ przebudowa istniejącego przepustu drogowego na potoku Imielinka na nieruchomości składającej się z działki nr 160(RV, RVI), 158(dr) i 774/128(RV, RVI, LsIV, W) położonej w Imielinie przy ul. Leśnej . ”

 

data publikacji: 07.08.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława SZYNDLAR, przedstawiciela Sp. z o.o. FS Projekt zs w Lędzinach wydano Decyzję Nr CP 8 17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Centrum w Lędzinach ; ”
 

data publikacji: 07.08.2017 r

 

Zarządzenie Nr BM.0050.28.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonych przy ulicy Tadeusza Banachiewicza, Janusza Kusocińskiego, Adamskiego i Św. Br. Alberta 

 

 data publikacji: 31.07.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Firmy G- Top House Stanisław GIEL, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :„ budowa sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych położonych na działce nr 9088/403 (Bp) w Mysłowicach przy ul. Janowskiej .”

 

data publikacji: 26.07.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż  na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD” , wydano Decyzję Nr CP 6 17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach" . 

 

data publikacji: 13.07.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez Pana Stanisława HAUKE, przedstawiciela Firmy Projektowej „HAUKE” zs w Siemianowicach Śląskich wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa parkingu przy ul. Jana Ruberga w Lędzinach wraz z odwodnieniem .”

 

data publikacji: 12.07.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego  i ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 10.07.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława SZYNDLAR, przedstawiciela Sp. z o.o. FS Projekt z/s w Lędzinach wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa dróg gminnych : ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej .”

 

 

data publikacji: 05.07.2017 r

 

Zarządzenie Nr BM.0050.20.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , na okres do 3 lat części działki nr 1014/304  położonej przy ul. Rzemieślniczej oraz części działki nr 515/198 i część działki 200 położonych w rejonie ul. Maratońskiej 

 

data publikacji: 27.06.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę TRĘBSKĄ, przedstawiciela firmy TEL Biuro Architektoniczne z/s w Skierniewicach wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ignacego Paderewskiego w Lędzinach .” 

 

data publikacji: 27.06.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej KŁAK przedstawiciel firmy Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z/s w Jastrzębiu - Zdroju, wydano Decyzję Nr CP/7/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na nieruchomości składającej się z działki nr 560/21(dr), 561/197(dr), 562/197(W), 446/21(RVI), 674/10(dr) i 913/10(B) położonej w Imielinie przy ul. św. Brata Alberta - bocznej.”

 

data publikacji: 08.06.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Lędziny, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława SZYNDLAR, przedstawiciela Sp. z o.o. FS Projekt z/s w Lędzinach wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Centrum w Lędzinach”    Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości składającej się z działki nr 2820/184 (Bi) i nr 2342/184 (Bi) położonej przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach

 

 data publikacji: 08.06.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 data publikacji: 05.06.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 data publikacji: 05.06.2017 r

 

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń znajdujacych się w budynku przy ul. Piotra Skargi 2 o powierzchni łącznej 146 m2 

 

data publikacji: 01.06.2017 r

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2017 w mieście Imielin, w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi 2. Program jest realizowany w okresie od 17 maja  2017 roku do 10  lipca 2017 roku 

 

data publikacji: 17.05.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Imielin, w imieniu której działa pełnomocnik P. Grzegorz ŻOŁNA przedstawiciel firmy Projekty Ekologiczne PLATAN z/s w Bieruniu wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :  „ budowa kanalizacji deszczowej – zarurowanie rowu na nieruchomości składającej się z działki nr 368/130(dr), 367/144(dr), 158(dr) i 773/128(PsV, RV) położonej w Imielinie przy zbiegu ul. św. Brata Alberta i Leśnej ; ”  „ przebudowa istniejącego przepustu drogowego na potoku Imielinka na nieruchomości składającej się z działki nr 160(RV, RVI), 158(dr) i 774/128(RV, RVI, LsIV, W) położonej w Imielinie przy ul. Leśnej ; ”
 

 

data publikacji: 16.05.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD”  wydano Decyzję Nr CP/ 5 /17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa drogi wewnętrznej przy ul. Piotra Korusa w Mysłowicach na działkach nr 3235/28(R/RIVa), 1945/28(dr), 86(dr) i 482/91(R/RIVa, Ł/ŁIV, Ps/PsIV, Ls/LsV, N, W, Br/PsIV) .”

 

data publikacji: 16.05.2017 r

 

 

   

 Burmistrz Miasta Imielin informuje, że Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin, w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi2. Program jest realizowany w okresie od 18 kwietnia 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku

 

data publikacji: 05.05.2017 r

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy w dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej , mieszkańców Imielina w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi2. Program jest realizowany w okresie od 14 kwietnia 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku

 

 data publikacji: 05.05.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD” , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :„ przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach na działkach nr 162/40(dr), 2998/280(dr), 1333/209(dr), 1326/207(dr), 1340/206(dr), 1384/200(dr), 1831/195(dr), 181(dr,B,R/RIVa), 2150/196(dr), 2136/190(dr), 2982/193(dr), 189(dr), 1417/187(dr), 198/34(dr), 60(dr), 219/5(dr), 197/34(dr), 84/4(dr), 35(dr), 193/36(dr), 194/36(dr), 2972/116(R/RV), 37(dr), 1405/104(dr), 1407/104(dr, B, Bi, Bz), 38(W), 3000/280(dr), 2994/282(dr), 170/20(dr, Lz/ŁIV), 32(Lz/RIVb), 31(dr), 1346/202(dr), 1564/199(B), 2151/196(dr), 2976/186(dr), 983/140(dr), 217/2(B), 39(Lz/RIVb), 55/21(W), 128/21(dr), 257(dr), 2066/262(dr,B), 152/40(dr), 145/29(dr), 147/28(dr, R/RIVb), 3544/308(dr), 3542/256(dr), 1347/210(dr), 190/1(B), 3544/308(dr), 19(R/RIVb), 103/46(Tk), 191/1(Tk), 192/1(Lz/RV, dr), 1314/116(R/RIVb), 1316/116(R/RIVb), 3808/113(Lz/RIVb, dr), 1351/232(dr), 1353/233(dr), 1349/210(dr), 1337/209(dr), 1335/209(dr), 1342/213(dr), 817/201(dr), 821/201(dr), 1520/141(dr), 106/6(dr), 107/6(dr), 62/5(dr), 195/2(Tk), 1315/116(Lz/RIVb, Lz/RV, dr), 279(dr, B), 205(R/RIVa, B, S/RIVa, dr) .” 

 

data publikacji: 28.04.2017 r

 

 

Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2017

 

 

data publikacji: 28.04.2017 r

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Imielinie, ul.Piotra Skargi 2, 41-407 Imielin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul.Piotra Skargi 2 o powierzchni łącznej 146 m2

 

 

data publikacji: 27.04.2017 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. zs w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej KŁAK przedstawiciela firmy Usługi Inżynierskie Maciej Kłak zs w Jastrzębiu - Zdroju, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na nieruchomości składającej się z działki nr 56021(dr), 561197(dr), 562197(W), 44621(RVI), 67410(dr) i 91310(B) położonej w Imielinie przy ul. św. Brata Alberta - bocznej .”

 

 

data publikacji: 26.04.2017 r

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej KŁAK przedstawiciel firmy Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z/s w Jastrzębiu - Zdroju, wydano Decyzję Nr CP/4/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku na działce nr 1517/43(RV) i 1518/43 (B,RV) położonej w Imielinie przy ul. św. Brata Alberta - bocznej .”

 
 
data publikacji: 21.04.2017 r

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD”,  wydano decyzję Nr CP/3/17 o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  "Przebudowa ul. Gen. Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach na działkach nr 3974/156(R/RIVb), 157(R/RIVb, Ł/ŁV), 3558/408(dr), 1617/156(dr), 2825/156(dr), 3251/156(dr) i 1324/156(dr) ”  

 

data publikacji: 20.04.2017 r

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomosci położonych w Imielinie w rejonie ul. Św. Br. Alberta 

 

data publikacji: 19.04.2017 r

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.17.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44 Droga Wojewódzka "

 

data publikacji: 12.04.2017 r

 

Zarządzenie Nr BM.0050.16.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie ul.Sapety 10 w Imielinie

 

data publikacji: 03.04.2017 r

 

Zarządzenie nr BM.0050.14.2017 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres 3 lat położonej w rejonie ul.Św. Brata Alberta obejmujacej część działki nr   129/43 i działkę nr 256/44

 

data publikacji: 28.03.2017 r.

 
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD”,wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. :" przebudowa ul. Gen. Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach na działkach nr 3974/156(R/RIVb), 157(R/RIVb, Ł/ŁV), 3558/408(dr), 1617/156(dr), 2825/156(dr), 3251/156(dr) i 1324/156(dr) "

 

data publikacji: 15.03.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Gminy Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała NAMYSŁOWSKIEGO, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KaNaD” , wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :"budowa drogi wewnętrznej przy ul. Piotra Korusa w Mysłowicach na działkach nr 3235/28(R/RIVa), 1945/28(dr), 86(dr) i 482/91(R/RIVa, Ł/ŁIV, Ps/PsIV, Ls/LsV, N, W, Br/PsIV). "

 

data publikacji: 13.03.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta informujacę, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z/s w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej KŁAK przedstawiciel firmy Usługi Inżynierskie Maciej Kłak z/s w Jastrzębiu - Zdroju, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : " Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku na działce nr 1517/43(RV) i 1518/43 (B,RV) położonej w Imielinie przy ul. św. Brata Alberta - bocznej  .”

 

data publikacji: 08.03.2017 r.

 

 

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2017 roku.

 

data publikacji: 04.03.2017 r.

 

Ogłoszenie -otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w 2017 roku.

 

data publikacji: 04.03.2017 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta Imielin o przyznanych stypendiach sportowych na rok 2017 

 

data publikacji: 22.02.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jacek MAŃKA, wydano Decyzję Nr CP/ 2 /17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia SN 20 kV w ramach inwestycji : powiązanie stacji 110/6kV „Jeleń” z istniejącą siecią 20kV na terenie gminy Chełm Śląski oraz miast Imielin i Jaworzno . ”


 

data publikacji: 8.02.2017 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek P. Damiana NIEZABITOWSKIEGO, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie , wydano Decyzję Nr CP/1/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 793/95(RV), 795/95(RV,B), 558/114(dr) i 768/97(Ba) położonej w Imielinie przy ul. Michała Drzymały .”
 

 

data publikacji: 31.01.2017 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego w Imielinie w roku szkolnym 2017/2018

 

data publikacji: 25.01.2017 r.

 

Informacja  Dyrektora SP ZOZ w Imielinie o wyniku przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul.Piotra Skargi 2 o powierzchni łącznej 146 m2

 

data publikacji: 10.01.2017 r.

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr BM.0050.02.2017 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Św. Br. Alberta obejmującej część działki nr 129/43 i część działki nr 42

 

data publikacji: 5.01.2017 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jacek MAŃKA, wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia SN 20 kV w ramach inwestycji : powiązanie stacji 110/6kV „Jeleń” z istniejącą siecią 20kV na terenie gminy Chełm Śląski oraz miast Imielin i Jaworzno .”

 

data publikacji: 29.12.2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stosunków wodnych w zlewni przepompowni nr 4 zlowalizowanej w rejonie ul. Drzymały w Imielinie dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Ziemowit"

 

data publikacji: 28.12.2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż : na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. - Oddział w Zabrzu, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie , wydano Decyzję Nr CP/8/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu do budynków w zabudowie bliźniaczej na działce nr 1377/16(Bp) i nr 1381/16 (RV, PsVI) położonej w Imielinie przy ul. Jacka Malczewskiego - bocznej .”

 

data publikacji: 23.12.2016 r.


 

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z/s w Katowicach reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Teresę SYC – WÓJCIK z firmy NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp.j.,  wydano Decyzję Nr CP/7/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ modernizacja (przebudowa i rozbudowa) instalacji ozonowania w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice"

 


data publikacji: 12.12.2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż :na wniosek P. Damiana NIEZABITOWSKIEGO, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam SIODŁOK właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych – Adam Siodłok z/s w Imielinie wszczyna postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : „ rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 793/95(RV), 795/95(RV,B), 558/114(dr) i 768/97(Ba) położonej w Imielinie przy ul. Michała Drzymały

data publikacji: 12.12.2016 r.

 

Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ w Imielinie o przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul.Piotra Skargi 2 o powierzchni łącznej 146 m2

 

data publikacji: 06.12.2016 r.

  

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w 2016 roku

 

data publikacji: 25.11.2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. - Oddział w Zabrzu, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam Siodłok właściciel Firmy Projektowanie Instalacji Sanitarnych-Adam Siodłok z/s w Imielinie wszczyna postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu do budynków w zabudowie bliźniaczej na działce nr 1377/16 (bp) i nr 1381/16 (RV,Ps VI) położonej w Imielinie przy ul. Jacka Malczewskiego-bocznej."

 

data publikacji: 24.11.2016 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w 2016 roku.

data publikacji: 23.11.2016 r.

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2016 roku

 

data publikacji: 31.10.2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin informujące, iż na wniosek Miasta Mysłowice, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Radomira Borodziuka, wydano Decyzję Nr CP/6/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 9 wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 1751/393 i nr 1752/393 położonej przy ul. Janowskiej 2 w Mysłowicach..."

 

 

data publikacji: 28.10.2016 r.

 

 

Ogłoszenie z dnia 22.02.2016 r. o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

 

 

data publikacji: 26.02.2016 r.</